Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Model gospodarki przestrzennej

  Kolejnym krokiem w kierunku opisania i wyjaśnienia złożonych krajobrazów geograficznych była teoria gospodarki przestrzennej Augusta Lóscha (1961, rozdz.

  II.A). Lósch zakłada istnienie dużej, jednorodnej równiny o jednakowych warunkach transportu we wszystkich kierunkach i równomiernym rozmieszczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wcześniejsze teorie integracji

  Nauki społeczne w różnych okresach szukały bardziej rygorystycznych sposobów wyjaśnienia procesów integracji różnych krajów niż te, które nie sprawdziły się w praktyce (Mattli 1999). W naukach politycznych opracowano pewną koncepcję objaśniającą, znaną jako neofunkcjonalizm, która rozwijała...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekty wymywania i rozprzestrzeniania

  Miasta i regiony dobrze prosperujące wywierają na sąsiednie i dalsze regiony słabsze ekonomicznie wpływ dwojakiego rodzaju: działają za pośrednictwem efektów wymywania (odpływu, drenażu) i efektów rozprzestrzeniania (Vanhove, Kla-assen 1980, rozdz. 1). Pierwsze mają dla regionów słabszych znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele ekologiczno-ekonomiczne

  Modelowanie ekologiczno-ekonomiczne rozwija się zarówno na gruncie ekonomii, jak i ekologii. Celem tworzenia modeli jest identyfikacja złożonych współzależności ekologiczno-ekonomicznych, w szczególności ich opis, przewidywanie zmian i ich konsekwencji, poszukiwanie optymalnych relacji, ocena wariantowych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki powodzenia traktatów integracyjnych

  Podpisywanie traktatów to jedynie krok formalny. Oznacza ono obietnicę przywódców poszczególnych krajów angażowania się w określone działania w określonym czasie w celu ściślejszego powiązania gospodarek ich krajów. Integracja urzeczywistnia się przez spełnianie tych obietnic w długim procesie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wahania regionalnych nierówności

  Z ogólnego prawa cybernetyki, z którego wynika, że zróżnicowanie nic może być nieograniczone, można wyprowadzić wniosek, iż również regionalne nierówności nie mogą się pogłębiać ciągle, nieprzerwanie. Wniosek taki wymaga jednak uzasadnienia w kategoriach właściwych geografii ekonomicznej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /8 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele nakładów-wyników

  Modele bilansów materiałowych są uproszczonym obrazem gospodarki, na który składają się przepływy i zasoby materii i energii wyrażone w jednostkach naturalnych. Ich zaletą są mniejsze niż w innych typach modeli komplikacje związane z pomiarem oraz elastyczność przestrzenna (mogą być konstruowane w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczna konstytucja i drogi rozwoju Unii Europejskiej

  Konstytucja ekonomiczna wspólnoty krajów to — w ogólnym znaczeniu tego określenia — uporządkowany zbiór reguł i zasad określających publiczne funkcje ekonomiczne oraz prawa i obowiązki poszczególnych podmiotów gospodarczych. Pojęcie to można zastosować do przypadku integracji, jeśli przypisuje się jej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dywergencja, konwergencja czy proces ergodyczny?

  Badania zróżnicowanego rozwoju systemów regionalnych prowadzą do pytania, czy tendencje przejawiające się w tym rozwoju mają jakiś określony kierunek. Przedmiotem zainteresowania geografów jest od dawna regionalne zróżnicowanie dochodów. Dochód bowiem jest syntetyczną miarą, wyrażającą wielorakie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja ekonomiczna a integracja polityczna

  Relacje między integracją ekonomiczną i polityczną mogą być różne w różnych ugrupowaniach (Pelkmans 2001). W ramach jednego kraju relacje te powinny być ścisłe. A jednak w Stanach Zjednoczonych po wojnie domowej z lat 1861-1865, która doprowadziła do politycznej integracji kraju, przez następne 80-90...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 698

  praca w formacie txt

Do góry