Geografia /2 301 prac/

 • Ocena brak

  Postfordyzm

  Na początku lat 70. XX wieku, zwłaszcza po kryzysie naftowym z 1973 roku, w krajach wysoko rozwiniętych zaszły zmiany w organizacji produkcji, które zwróciły uwagę wielu badaczy i doczekały się wielu opracowań w literaturze. Początkowo wiązano je z rozwojem nowych technologii, ze skracaniem serii...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /8 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencyjność i kooperacja

  W skali lokalnej przez konkurencję rozumie się wysiłki zmierzające do promocji swojej miejscowości we współzawodnictwie z innymi miejscowościami. Wysiłki te przybierają różne formy: rozwijanie przez władze miejscowości lokalnego marketingu, wspomaganie lokalnego biznesu, budowa infrastruktury w celu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy kumulacyjne

  Stałym obiektem zainteresowań geografii ekonomicznej jest przestrzenna zmienność środowiska przyrodniczego, działalności społeczno-gospodarczej oraz złożonych systemów: społcczcństwo-środowisko. Przestrzenne zróżnicowanie działalności społeczno-gospodarczej jest niezbędnym warunkiem jej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /9 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dywersyfikacja struktury gospodarczej

  Wahania w rozwoju miast i zmienność ich pozycji w systemie miast mają źródło w pogłębianiu się podziału pracy (społecznego, terytorialnego i międzynarodowego). Do jego różnorodnych przejawów należą: specjalizacja produkcji i usług, różnicowanie się struktury gospodarczej, przesunięcia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /5 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bieguny wzrostu gospodarczego

  Rozwój miasta promieniuje na otaczający je region, a także na dalsze regiony. Idea ta jest osnową teorii biegunów wzrostu sformułowanej przez francuskiego ekonomistę F. Perroux na początku lat pięćdziesiątych. Później była rozwijana i ulepszana przez wielu autorów (Wheeler i in. 1998, rozdz. 3).

  Region...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /5 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolności adaptacyjne systemów. Granice wzrostu

  Pomyślny rozwój regionu zależy w dużym stopniu od tego, czy jego struktura społeczno-gospodarcza jest elastyczna i wykazuje zdolność dostosowywania się do zmieniających się wTarunków zewnętrznych i wewnętrznych. Poszczególne regiony mają różne zdolności adaptacyjne. Zdolności te nic są jednak...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /7 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekombinacja czynników rozwoju gospodarczego

  Nowe koncepcje dynamiki i ewolucji systemów gospodarczych nawiązują lub są, w niektórych przynajmniej punktach, podobne do teorii rozwoju gospodarczego Josepha Schumpetera. Podobieństwa są widoczne w koncepcjach, w których konstruowaniu wykorzystywane są elementy teorii bifurkacji i katastrof, struktur...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /10 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innowacyjność i rozwój podtrzymywalny

  Według klasycznej definicji Schumpctcra innowacja jest handlowym wykorzystaniem wynalazku. Późniejsze definicje określały ją jako proces zaczynający się od twórczej idei i kończący się na jej wdrożeniu, po którym przechodzi on w rutynę. Epokowe innowacje mają swój cykl życia. Idea może być...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relokacje i filtrowanie

  Poszczególne produkty odznaczają się charakterystycznymi cyklami życiowymi, które mają określone konsekwencje przestrzenne. Konsekwencjami tymi są relokacje (przemieszczenia, zmiany lokalizacji) oraz filtrowanie produkcji w hierarchicznym systemie miast, od miast większych do mniejszych. Oba rodzaje zmian...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał ludzki

  Tworzenie się kapitału ludzkiego to proces, który należy rozpatrywać w związku z systemem edukacyjnym i rozwojem gospodarczym. Z badań empirycznych przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii (Bradley, Taylor 1996) wynika, że w tym splocie współzależności zachodzą procesy kumulacyjne, prowadzące do...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 382

  praca w formacie txt

Do góry