Ocena brak

ZYSK LUB STRATA W ROLNICTWIE

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Powstawać mogą w momencie początkowego ujęcia ewidencji aktywów biologicznych i produktów rolniczych w wartości godziwej pomniejszonej o szacunkowe koszty związane ze sprzedażą (MSR nr 41). Ustalana jest ona przy uzyskiwaniu zbiorów produkcji roślinnej oraz zwierząt gospodarczych z urodzenia. Zyski lub straty mogą być również związane ze zmianą wartości godziwej pomniejszonej o szacunkowe koszty sprzedaży składników aktywów biologicznych i produktów rolniczych.

Wymienione wyżej zmiany aktywów biologicznych produktów rolniczych muszą być uwzględnione przy obliczaniu zysku lub straty okresu sprawozdawczego. Zysk może powstawać w momencie początkowego ujęcia wyniku prokreacji składnika aktywów biologicznych. Bardzo dobrym przykładem powiększenia zysku może być urodzenie zwierząt utrzymywanych w chowie lub hodowli. Strata może powstać w momencie początkowego ujęcia składnika aktywów biologicznych.

Jest to związane ze sprzedażą przy ustalaniu wartości godziwej pomniejszonej o szacunkowe koszty związane z ich sprzedażą. Zysk lub strata gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolniczego powinna być ujęta w ewidencji w przypadku zmiany wartości godziwej aktywów biologicznych i produktów rolniczych. Zwolennicy takiego ujęcia stwierdzają, iż przemiana biologiczna jest znaczącym zdarzeniem, które powinno zostać ujęte w zysku lub stracie netto, pokreślając, że jest to również zgodne z zasadą memoriałową.

Podobne prace

Do góry