Ocena brak

Życie społeczne i jego uwarunkowania

Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011

Pojęcie i przejawy życia społecznego

Życie społeczne – ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości przebywających na odpowiednio wyodrębnionej przestrzeni

Tak pojmowane życie społeczne ma szeroki zakres i odnosi się nie tylko do świta ludzkiego, ale również do świata roślinnego i zwierzęcego.

Życie społeczne ludzi różni się od życia społecznego roślin i zwierząt głównie tym, że opiera się na więzi społecznej, czyli względnie trwałych zależnościach i stosunkach. 

Podstawy życia społecznego:

1 Przyrodnicze

2 Ekonomiczne (gospodarcze)

3 Kulturalne

1) Przyrodnicze podstawy życia społecznego

Obejmują one czynniki dotyczące samego człowieka jako istoty biologicznej, jego środowiska geograficznego i struktury ludności Możemy wyróżnić następujące podstawy:

a)biologiczne – w życiu społecznym człowieka najważniejsze są takie cechy jego organizmu jak:

-wyprostowana postawa

-wzrok skierowany na przód

-duży mózg i złożony system nerwowy

-złożony mechanizm głosowy

-długa zależność dziecka od rodziców

-popędy i potrzeby

-trwałość popędu seksualnego

b) geograficzne – te czynniki wyznaczają dynamikę i kierunki rozwoju społeczno – gospodarczego kraju. Mają bezpośredni wpływ na kształt struktury zawodowej i na różne procesy zachodzące w społeczeństwie

- klimat

- ukształtowanie terenu

- rodzaj gleby i roślinności

- świat zwierzęcy

- rzeki

- eksploatowane bogactwa naturalne

c)demograficzne – czynniki te warunkują odpowiednie zjawiska i procesy społeczne zachodzące w społeczeństwie, np. kulturowe, gospodarcze, polityczne, itp.

- gęstość zaludnienia

- płeć

- wiek

- płodność

- przyrost naturalny

- przeciętna długość życia

- zdrowotność

2) Ekonomiczne podstawy życia społecznego. Składają się na nie: -sposoby użytkowaniazasobów środowiska geograficznego; -narzędzia i maszyny; -organizacja pracy; -ważna jest forma własności środków produkcji Są to siły wytwórcze Na proces produkcji składa się: -praca- podmiot -zespół narzędzi.

Znajomość zagadnień ekonomicznych jest niezbędna do zrozumienia typowych zjawisk i procesów społecznych jakie zachodzą w społeczeństwie, czyli procesów demograficznych, kulturowych, militarnych, religijnych, itp.

3) Kulturowe podstawy życia społecznego Kultura stanowi ogół dóbr dających się podzielić na klasy

- rzeczy

- znaki

- zachowania

Wpływ kultury na życie społecznemechanizmy wpływu:

1. Socjalizacja i kształtowanie osobowości jednostki – “Człowiek staje się ludzkim poprzez wychowanie i kulturę – człowiek nie rodzi się ludzkim”

2. Ustanawianie systemów wartości i kryteriów je określających.

3. Ustalanie wzorców zachowania i postępowania

4. Konstruowanie modeli (ideałów) zachowań, instytucji i systemów

Ideał – to taki wzorzec wysoko usytuowany, że z góry zakładamy, że go nie osiągniemy – samo dążenie jest już wartością

Kultura masowa – zespół treści rozpowszechnianych za pośrednictwem środków masowego komunikowania, nazwanych też mass mediami.

Kulturę tą charakteryzuje pośrednia droga przekazywania treści, koncentracja źródeł przekazu, eksterytorialność oraz bardzo liczna i zróżnicowana masa odbiorców.

Publiczność kultury masowej nazywamy pośrednią – bo powstaje za pośrednictwem prasy, radia i telewizji a nie drogą fizycznego kontaktu.

Rozwój kultury masowej zależy od 3 czynników:

- skali idustrializacji i urbanizacji

- wyposażenia technicznego

- od warunków społeczno – ekonomicznych

Podobne prace

Do góry