Ocena brak

Związki prawa pracy z prawem konstytucyjnym i prawem cywilnym

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Znaczenie Konstytucji jako źródła prawa pracy polega przede wszystkim na tym, że określa ona podstawowe założenia i zasady, na których winien opierać się cały system prawa pracy, wytycza kierunki działalności prawotwórczej w tej dziedzinie prawa.

Zasady prawa pracy sformułowane w rozdziale II kodeksu pracy (art. 10-18), stanowią przede wszystkim odbicie i konkretyzację tych zasad prawnych ustroju zawartych w Konstytucji, które odnoszą się wyłącznie lub głównie do stosunków pracy, wyrażając podstawowe założenia polityki państwa w tej sferze stosunków społecznych. Art. 24 Konstytucji stanowi, że praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej, a państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. W tym celu powołana jest Państwowa Inspekcja Pracy, która stoi na straży przestrzegania przepisów prawa pracy. Zasada równego traktowania pracownika jest uszczegółowieniem art. 33 $ 2 Konstytucji. Pozostałe zasady prawa pracy jak:

-zasada wolności pracy

-zasada swobody nawiązania stosunku pracy

-zasada odpłatności pracy

-zasada zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy

oparte są na art. 65, 66 i 67 Konstytucji.

Pomiędzy prawem pracy a prawem cywilnym istnieją liczne powiązania zarówno o charakterze ogólnym jak i szczegółowym. Często sięga się do rozwiązań prawnych ukształtowanych w prawie cywilnym.

Podstawowym źródłem prawa pracy jest kodeks pracy. W sprawach nie normowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy mają także zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

W myśl artykułu 300k.p., przepisy kodeksu cywilnego mogą być zastosowane tylko:

1.w sprawach ze stosunku pracy nie unormowanych przepisami prawa pracy - przepisy kodeksu cywilnego mogą być stosowane , jeżeli brak jest odpowiedniego unormowania we wszystkich przepisach prawa pracy, a nie tylko przepisach kodeksu pracy. Najpierw należy zbadać czy nie ma w prawie pracy przepisu, który odnosiłby się do podobnego stanu faktycznego, a w razie potrzeby gdyby przepis taki istniał należy zastosować przede wszystkim ten przepis, a nie normę kodeksu cywilnego.

2.odpowiednio - warunek odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu cywilnego pozwala na stosowanie tych przepisów bądź wprost, bez jakichkolwiek modyfikacji, bądź z modyfikacjami wynikającymi z potrzeb zharmonizowania tych przepisów z zasadami prawa pracy.

3.jedynie wówczas, jeżeli nie są sprzeczne z zasadami prawa pracy - mogą być zastosowane gdy nie są sprzeczne zarówno z podstawowymi zasadami prawa pracy, jak i innymi zasadami prawa pracy uznanymi za takie przez naukę i orzecznictwo.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione równocześnie.

W szczególności do stosunków prawnych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące czynności pranych, wad oświadczenia woli, przedstawicielstwa, obliczania terminów, ugody, a także przepisy, które definiują takie pojęcia jak: dobro osobiste, osoba prawna, związek przyczynowy itd.

Podobne prace

Do góry