Ocena brak

ŻUKÓW GIEORGIJ (1896-1974) - marszałek Związku Radzieckiego

Autor /maslak Dodano /02.03.2011

Najwybitniejszy radziecki strateg i dowódca, uczestnik I wojny świa­towej i wojny domowej, służbę w Armii Czerwonej rozpoczął w 1918 r. W 1939 r. dowodził 1 grupą armijną w walkach z Japoń­czykami nad rzeką *Chałchyn-goł na Dalekim Wschodzie i odniósł zwycięstwo, które w znaczący spo­sób przyczyniło się do rezygnacji Ja­ponii z ekspansji w kierunku Syberii. W 1940 r. dowodził Kijowskim Okręgiem Wojskowym, w styczniu 1941 r. został szefem Sztabu Gene­ralnego.

W lipcu tego roku, po kon­flikcie ze Stalinem, powrócił do służby liniowej, lecz pozostał człon­kiem * Stawki i kolejno dowodził Frontem Odwodowym, Leningradz-kim (od września), Zachodnim (odpaździernika), 1 Ukraińskim (od marca 1944 r.) i 1 Białoruskim (odlistopada 1944r. do maja 1945 r.);jednocześnie od 28 lipca 1942 r. byłzastępcą naczelnego dowódcy. Miałopinię dowódcy o żelaznej woli, sta­rannie przygotowującego każdy manewr. Kierowany był na najtrudniej­sze odcinki wojny: obronił '"Lenin­grad, wygrał bitwę pod *Moskwą, koordynował działania Frontów w czasie bitwy stalingradzkiej i pod *Kurskiem. Dowodził wojskami 1 Frontu Białoruskiego w czasie operacji warszawskiej i berlińskiej; kierował bezpośrednio szturmem stolicy Niemiec. 8 maja w imieniu Związku Radzieckiego przyjął bez­warunkową kapitulację Rzeszy. Do marca 1946 r. był dowódcą radziec­kich wojsk okupacyjnych w Niem­czech, później przez krótki okres do­wodził radzieckimi wojskami lądo­wymi.

W czerwcu 1946 r. Stalinpostanowił pozbyć się otoczonego wojenną sławą i wpływowego Żuko­wa. Próba oskarżenia o wyimagino­wane przestępstwa nie powiodła się, gdyż inni najwyżsi dowódcy, oba­wiając się podobnego losu, stanęłi w obronie Żukowa. Marszałek mu­siał jednak wyjechać do Odessy, gdzie objął dowodzenie tamtejszym okręgiem wojskowym. W 1951 r. powrócił do łask, zapewne ze wzglę­du na zaostrzenie sytuacji międzyna­rodowej i wojnę w Korei grożącą przeistoczeniem się w konflikt świa­towy, w którym Stalin potrzebował­by doświadczonych strategów.

Od 1955 r. był ministrem obrony, w 1957 r. został usunięty przez Ni­kitę Chruszczowa.

Podobne prace

Do góry