Ocena brak

Źródła prawa bankowego w Polsce - Regulaminy bankowe

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Jest to zbiór przepisów obowiązujący obie strony. Regulamin bankowy nie jest aktem administracyjnym, jest to część umowy z bankiem.

Banki w zakresie swojej działalności mogą wydawać ogólne warunki umów lub regulaminy określające:

1)warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

2)rodzaje udzielanych kredytów oraz warunki umów kredytu i umów pożyczki

3)warunki udostępniania skrytek sejfowych

4)warunki wykonywania innych czynności usługowych banku

Postanowienia ogólnych warunków umów oraz regulaminów są dla stron wiążące, o ile strony w umowie nie ustalą odmiennie swych praw i obowiązków . Uprawnienie do wydawania regulaminów nie zostało ex lege powiązane jedynie z wykonywaniem czynności bankowych. Obejmuje też inne czynności usługowe banku. Ustawodawca świadomie pozostawił bankom bardzo szeroki zakres swobody w tym zakresie.

Regulamin stanowi wzorzec normatywny regulujący warunki zawierania umów z bankiem.

Regulamin bankowy należy do umownych źródeł prawa lex contractus. Banki nie mają obowiązku do wydawania regulaminów, są jedynie upoważnione. Możliwość wyboru w kwestii wydania regulaminu (ogólnych warunków umów) należy wyłącznie do zainteresowanego banku.

Regulamin bankowy odnosi się wyłącznie do sfery stosunków między bankiem a jego klientem. Nie ma charakteru normatywnego i nie wiąże stron umowy w taki sposób, jaki to czyni norma prawna.

Ogólne warunki, wzory umów czy regulaminy wydane w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym wiążą drugą stronę, jeżeli zostały zachowane przepisy art. 384kc, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.

Niezbędne jest prawidłowe doręczenie klientowi treści wydanego regulaminu (ogólnych warunków umów). Wywieszenie przez bank w jego siedzibie regulaminów (ogólnych warunków umów) o nowej, zmienionej treści należy uznać za nieprawidłowe. Związanie ich treścią drugiej strony umowy może nastąpić jedynie przez faktyczne doręczenie.

Zawiadomienie o zmianie treści regulaminu (ogólnych warunków umów) nie przesądza o związaniu drugiej strony jego postanowieniami.

Normy zawarte w regulaminach bankowych nie mogą być zaliczone do norm powszechnie obowiązującego prawa. Regulaminy te zawierają normy indywidualne i konkretne, moc obowiązującą uzyskują jedynie na podstawie zgodnej woli obydwu stron. Są wykorzystywane do nieokreślonej bliżej liczby umów zawieranych przez proponenta. Fakt ich doręczenia nie jest konieczny, gdy posługiwanie się ogólnymi warunkami umów jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte. Ogólne warunki umów muszą się zmieścić w ramach prawa cywilnego.

Problem regulaminów bankowych, a zwłaszcza ich mocy wiążącej, nie jest jednolicie roztrzygnięty w doktrynie.

Podobne prace

Do góry