Ocena brak

Źródła prawa administracyjnego

Autor /majka Dodano /28.03.2011

 

1.Źródłami prawa powszechnie obowiązującego:

- Konstytucja,

- ustawy,

- ratyfikowane umowy międzynarodowe,

- rozporządzenia

Źródłami prawa miejscowego:

- akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego

( uchwały organów kolegialnych samorządu terytorialnego),

- akty prawa stanowione przez terenowe organy administracji rządowej.

2. Źródłami prawa wewnętrznego są:

- uchwały Rady Ministrów,

- niektóre uchwały Sejmu i Senatu,

- zarządzenia Prezydenta RP,

- zarządzenia Prezesa Rady Ministrów,

- zarządzenia ministrów,

- regulamin Zgromadzenia Narodowego,

- niektóre akty innych centralnych organów państwowych.

Tak zwane swoiste źródła Pr adm [wg Zimmermanna]:

-akty planowani

- statuty i regulaminy

- normy techniczne

Konstytucja

1. Zajmuje naczelne/ nadrzędne miejsce w systemie źródeł prawa (gdyż normuje prawne warunki tworzenia ustaw i innych aktów państwowych i dlatego należy ją traktować jako akt nadrzędny). 2. Określa że ustrój RP opiera się na trójpodziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonaw­czej i sądowni­czej. 3. Określa RP jako demokratyczne państwo prawne. 4.Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 5. Określa kompetencje: Prezydenta RP, Rady Ministrów (Rządu) Prezesa RM. 6. Ustala pozycje: ministrów, innych członków rządu ,wojewodów, samo­rządu terytorialnego w systemie organizacji państwa. 7. Nie określa jednostek zasadniczego podziału terytorialnego, stanowi jednak że ustrój terytorialny RP zapewnia decentraliza­cję władzy publicznej, 8. Przesądza o istnieniu samorządu terytorialnego. 9. Stanowi że w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów (lub inne rodzaje samorządu)

Rola Konstytucji i ustawy w procesie administrowania - jest najwyższym prawem RP a jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Wiąże wszystkie organy władzy publicznej i wszystkich obywateli, a więc również organy adm publicznej oraz inne podmioty adm. Podstawowe zasady wyodrębnione z konstytucji i pr konstytu­cyjnego : zasada suwerenności Narodu, niepodległości i suweren­ności Państwa, demokratycznego państwa prawnego, hierarchicznego systemu źródeł prawa, społeczeństwa obywatelskiego, podziału władz, społecznej gospodarki rynkowej, przyrodzonej godności człowieka

 

Obecnie pod rządem Konstytucji z 1997 instytucja rozporzą­dzeń z mocą ustawy może pojawić się tylko w stanie nadzwy­czajnym, a mianowicie w czasie stanu wojennego. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posie­dzenie, Prezydent RP na wniosek RM wydaje rozporzą­dzenia z mocą ustawy. Rozporządzenia te mogą dotyczyć: zasad działania organów władzy publicznej; ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela; podstaw, zakresu i trybu wyrówny­wania strat majątkowych wynikających z tych ograniczeń. Rozporządzenia te mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa. Podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. Odmowa zatwierdzenia bądź nieprzedstawienie do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Sejmu oznacza utratę mocy obowiązującej tych aktów.

 

Umowa międzynarodowa - Konstytucja zalicza ją do źródeł prawa powszechnie obowiązu­jącego; po je ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy; UM ratyfikowana za zgodą wyrażona w ustawie ma pierwszeń­stwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową; ratyfikacja umów mn należy do Prezydenta RP; umowy nie podlegające ratyfikacji wymagają zatwierdzenia przez RM. Równoznacznie z zatwierdze­niem jest udzielenie przez RM zgody na podpisanie umowy mn; ratyfiko­wane umowy mn ogłaszane są w Dzienniku ustaw a inne umowy mn w Mini torze Polskim; Konstytucja dopuszcza przekazanie organizacji mn lub organowi mn kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Nastąpić to może na podstawie umowy mn której ratyfikacja wymaga szczególnego trybu

Podobne prace

Do góry