Ocena brak

Źródła energetyczne i ochrona środowiska naturalnego

Autor /NeusheNty Dodano /03.07.2006

ŹRÓDŁA ENERGETYCZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

1.WSTĘP
Zadania systemów energetycznych w stosunku do środowiska, w którym działają, można streścić w następujących punktach:

- pozyskiwanie paliw oraz wytwarzanie, przesyłanie i użytkowanie energii w normalnej pracy systemów energetycznych nie może powodować zagrożeń życia, zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców wsi i miast.

- działanie urządzeń energetycznych nie może powodować zakłóceń w biosferze zwierzęcej i roślinnej ani też przyspieszać niszczenia budynków, maszyn i urządzeń

- plany rozwoju energetyki muszą uwzględniać konieczność oszczędzania naturalnych zasobów paliw i surowców.

2. CELE PRACY

Celem pracy jest przedstawienie zagrożeń wynikających ze szkodliwego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne oraz sposobów zapobiegania im.

3. GŁÓWNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZEZ OBIEKTY ENERGETYCZNE ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ICH POWSTAWANIA

1. W kopalniach węgla:
- zagrożenie życia i zdrowia górników
- powstawanie szkód górniczych
- zanieczyszczenia wód powierzchniowych
- pylenie na hałdach
- powstanie rozległych lejów depresyjnych

2. Przy wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła:
- emisja znacznych ilości tlenków siarki i azotu
- emisja pyłów
- promieniowanie jonizujące elektrownii jądrowych
- zrzuty podgrzanej wody do rzek i jezior
- zrzuty ścieków technologicznych
- dewastacja terenu i pylenie wtórne na składowiskach odpadów paleniskowych
- hałas

3. Przy przesyłaniu i magazynowaniu paliw i energii:
- zanieczyszczanie szlaków kolejowych wskutek pylenia, nieszczelności wagonów
- oddziaływanie pola elektrycznego pod liniami najwyższych napięć, ograniczające użytkowanie terenu
- wycinanie lasów na trasach linii elektroenergetycznych
- niebezpieczeństwo wybuchu gazów na trasach gazociągów
- wycieki ze zbiorników paliw ciekłych
- zagrożenia radiacyjne przy przewożeniu materiałów rozszczepialnych

4. W czasie użytkowania energii:
- zagrożenie pożarowe i porażeniowe
- zagrożenia mieszkań i budynków przez uszkodzenia instalacji wody gorącej
- zagrożenia zatruciem lub wybuchem gazu

Listę tę można znacznie powiększyć dodając zagrożenia wtórne.

4. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Ekologiczne aspekty rozwoju energetyki nabrały w ostatnich latach ogromnego znaczenia. Szeroka współpraca międzynarodowa w tej dziedzinie sprzyja wdrażaniu rygorystycznych norm ochrony środowiska, upowszechnieniu instrumentów tej ochrony oraz realizacji wspólnych programów środowiskowych.
Instrumenty finansowe polegają na nakładaniu opłat karnych na jednostki gospodarcze zanieczyszczające środowisko naturalne lub stosowaniu bodźców finansowych np. dotacji, których poziom uzależniony jest od zmian w środowisku spowodowanych działaniem.
Jednak bodźce ekonomiczne okazują się w wielu przypadkach za słabe, zwłaszcza w warunkach narastającej konkurencji w niektórych dziedzinach gospodarki.
Powszechnie więc podkreśla się potrzebę tworzenia instytucji społecznych odpowiedzialnych za jakość środowiska. Te z kolei wprowadzają normy, zakazy oraz licencje, do których jednostki gospodarcze muszą się dostosować lub ponieść karę uwzględnioną później w rachunku ekonomicznym.

Istotną rolą mają spełniać uzgodnienia międzynarodowe, które sprzyjają podjęciu niezbędnych działań na rzecz ochrony środowiska. Połączone Rady Energetyki i Środowiska opracowały strategię ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez poprawę efektywności zużycia energii i wprowadzenie podatków, skłaniających do zmiany konsumpcji energii w kierunku zwiększenia udziału źródeł o niskiej zawartości węgla.

5. PODSUMOWANIE

Ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne jest konieczne.
Niezbędne jest także stałe podnoszenie efektywności wykorzystania energii.
Wymaga to jednak przekształceń strukturalnych i zmiany poziomu technicznego produkcji a jest to zadanie czaso- i kapitałochłonne. Zmiany przeprowadzone zbyt gwałtownie mogą się bowiem wiązać z pogorszeniem konkurencyjności wysoce energochłonnych dziedzin wytwórczości, takich jak przemysł chemiczny, papierniczy, stalowy itp.

Bibliografia:

1) "Techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty energetyki odnawialnej"
pod red. prof. dr hab. Andrzeja Chochowskiego, SGGW, Warszawa 2001
2) “Energetyka a ochrona środowiska” J.Kucowski, D.Laudyn. M.Przekwas, Warszawa 1994
3) "Polityka energetyczne EWG" J. Bogdanienko, Warszawa 1993.

Podobne prace

Do góry