Ocena brak

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Wpływy z majątku lokalnego

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Wpływy z majątku lokalnego obejmowały opłaty za korzystanie z infrastruktury komunalnej i społecznej będącej własnością samorządów, wpływy ze sprzedaży lub dzierżawy majątku komunalnego, udziały z uczestnictwa w spółkach z o.o., dywidendy z uczestnictwa w spółkach akcyjnych itp. Dochody z majątku stanowiły niejednorodne źródło dochodów budżetowych samorządów. Dominująca rola w tej grupie przypadała opłatom za usługi świadczone przez samorządy lokalne. Były to opłaty za takie usługi jak wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, sprzątanie ulic i utrzymanie dróg, zaopatrzenie mieszkańców w wodę, ciepło, energię elektryczną, opłaty za przedszkola, za korzystanie z basenów, wstępy do muzeów itp. Najczęściej wpływy uzyskiwane z tytułu świadczonych usług nie pokrywały poniesionych na ten cel kosztów.

W przypadku Polski od kilku lat istniała tendencja do podnoszenia opłat za korzystanie z usług społeczno-komunalnych. Źródłem wpływów z majątku mogła być także sprzedaż lub dzierżawa elementów majątku, zwłaszcza ziemi, budynków komunalnych, infrastruktury technicznej.

Podobne prace

Do góry