Ocena brak

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Dochody województwa

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Dochody budżetu województwa opierają się - podobnie jak dochody budżetów powiatów i gmin - na dwóch podstawowych rodzajów dochodów : trwałych i potencjalnych.

Dochodami trwałymi są :

1) Udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości :

a) 1,5% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa.

b) 0,5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie województwa ( z wyjątkiem opisanych przy obliczaniu udziału gmin w tym podatku ).

2) Subwencja ogólna.

3) Dochody wojewódzkich jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

4) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez województwo na podstawie odrębnych przepisów.

5) Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych województwa zwłaszcza z zakresu pomocy społecznej.

6) Odsetki od środków finansowych województwa gromadzonych na rachunku bankowym.

7) Dochody z majątku województwa.

Dochodami potencjalnymi mogą być:

a) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych województwa ( samorząd województwa może otrzymać z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach wieloletniego programu województwa ).

b) Dotacje celowe na zadania realizowane przez województwo na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

c) Dotacje celowe do państwowych uczelni zawodowych utworzonych na wniosek sejmiku wojewódzkiego.

d) Dotacje z funduszy celowych.

e) Spadki , zapisy i darowizny.

f) Odsetki od pożyczek udzielonych przez województwo.

g) Odsetki od nieterminowo przekazanych należności, stanowiących dochody województwa.

h) Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółki.

i) Dochód z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami.

j) Inne dochody należne województwom na podstawie odrębnych przepisów.

Sejmik wojewódzki decyduje o przeznaczeniu środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej. Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca W - jest mniejszy od wskaźnika Wn. Wskaźnik W oblicza się dzieląc kwotę planowanych dochodów województwa przez liczbę mieszkańców tego województwa.

Kwotę planowanych na rok budżetowy dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z PIT ustala się w podany poniżej sposób. Planowaną kwotę wpływów z tego podatku, przyjętą w ustawie budżetowej na rok budżetowy, dzieli się przez wskaźnik 0,015 i wskaźnik udziału podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gmin wchodzących w skład województwa w ogólnej kwocie należnego podatku w roku poprzedzającym rok bazowy . Wskaźnik ten ustala się na podstawie złożonych do 30 czerwca roku bazowego zeznań o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dochodowego przez płatników .

Kwotę planowanych na rok budżetowy dochodów województwa z tytułu udziału we wpłatach CIT ustala się mnożąc ogólną planowaną kwotę wpływów z tego podatku przyjętą w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy przez wskaźnik 0,005 i wskaźnik równy udziałowi wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w roku poprzedzającym rok bazowy z terenu województwa w ogólnej kwocie wpływów z tego podatku w tym samym roku.

Wskaźnik Wn będący podstawą wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej jest najwyższym wskaźnikiem W dla roku 1999. Wskaźnik Wn jest waloryzowany w odniesieniu zarówno dochodów z CIT jak i PIT, jako iloraz planowanej ogólnej kwoty wpływów z PIT przyjętej w ustawie budżetowej na rok budżetowy i planowanej kwoty wpływów z tego podatku przyjętej w ustawie budżetowej na rok bazowy. Dla CIT natomiast jako iloraz ogólnej planowanej kwoty wpływów z CIT, przyjętej w ustawie budżetowej na rok budżetowy i planowanej kwoty wpływów z tego podatku przyjętej w ustawie budżetowej na rok bazowy.

Wysokość należnej województwu części wyrównawczej subwencji ogólnej oblicza się mnożąc liczbę stanowiącą 70% różnicy między wskaźnikiem Wn i wskaźnikiem W dla danego województwa przez liczbę mieszkańców województwa.

Podstawą obliczeń udziału poszczególnych województw w łącznej kwocie dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z CIT w roku poprzedzającym rok bazowy są dochody wykazane w sprawozdaniach.

Regulacje dotyczące budżetu jednostek samorządu terytorialnego zostały potraktowane jako element ustawy o finansach publicznych i dotyczą wszystkich szczebli samorządów gmin, powiatów, województw. Zasady budowy i wykonywania budżetu nie różnią się istotnie od zasad obowiązujących w przypadku budżetu państwa.

Główny nurt zmian jakościowych polega na przejściu z udziału jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dodatki do podatków. Podstawą partycypacji jednostek samorządu terytorialnego w podatkach dochodowych jest baza dochodowa brutto, czyli wartość dochodu po odliczeniu kosztów uzyskania ale przed odpisami z tytułu różnych ulg i zniżek. Ustawa uwzględnia rozróżnienia dochodów obligatoryjnych i dochodów potencjalnych. Do dochodów obligatoryjnych zalicza się prawie wszystkie dotychczasowe tytuły dochodów. Do dochodów uznaniowych zalicza się w szczególności subwencję rekompensującą utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień. Potencjalne (ustawowe) dochody łączą się albo z decyzjami o zasilaniu jednostek samorządu terytorialnego jak np. odsetki od pożyczek udzielonych tym jednostkom, odsetki i dywidendy od wniesionego kapitału

Podobne prace

Do góry