Ocena brak

Znaki pisarskie - Chi X

Autor /Elig Dodano /28.05.2013

Platon powiada, że Bóg podzielił duszę świata na dwie części i części te albo linie, jako równik i ekliptykę, połączył z sobą na kształt litery Chi i zgiął w okręgi, które przecinają się w dwóch punktach. 

Z tej racji, że X jest zarówno początkową literą imienia Chrystus (XPICTOC), jak i symibolem krzyża (krzyż św. Andrzeja), św. Justyn Męczennik dostrzega w tym poglądzie Platona już symbolikę Chrystusa i Jego znaku odkupienia, której oczywiście wielki filozof nie mógł być świadom. Ta forma krzyża nazywa się od decussis crux decussata, tzn. krzyżowe przecięcie dwóch linii. X, jako znak Chrystusa, samo występuje rzadko, za to tym częściej w monogramach i formach krzyża. Rozsypywanie popiołu w kształcie litery X w czasie poświęcenia kościoła i znaczenie tego obrzędu było już omówione poprzednio.

Do najstarszych obrzędów chrzcielnych, przyjętych przez judeochrześcijan czasów apostolskich, należało kreślenie krzyża na czołach katechumenów. Noszenie tego „znaku" albo „pieczęci” (ocpgayię) było równoznaczne z przyjęciem chrześcijaństwa. To naznaczanie krzyżem trzeba jednak rozumieć w kontekście jego pierwotnego sensu. Nawiązuje ono przede wszystkim do kreślenia znaku Taw, o którym wspomina Księga Ezechiela i Apokalipsa i który jest symbolem doskonałości, a zatem i imienia Boga, Tego, który jest nieskończenie doskonały. „Imię” zaś oznaczało w Starym Testamencie objawienie się Boga w świecie, a w Nowym Przymierzu objawienie się Ojca przez Słowo, przez wcielony Logos.

Ponieważ Grecy nie znali znaczenia hebrajskiego „Taw”, przeto nadawali jego formie krzyża inną interpretację, a mianowicie widzieli w nim symbol krzyża Chrystusa albo X, początkową literą imienia X.gioxóę. „Oznaczenie imieniem” znaczy jednak w obydwu przypadkach to samo: człowiek ochrzczony jest poświęcony Chrystusowi, jest Jego własnością (por. Danielou, dz. cyt., rozdz. 9).

Podobne prace

Do góry