Ocena brak

Znak towarowy

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011

Charakterystyka

Znak towarowy - to znak graficzny (wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna), melodia lub sygnał dźwiękowy, który w jednoznaczny sposób pozwala odróżnić towar jednego przedsiębiorstwa od towaru tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Dodatkowo znak towarowy może informować odbiorcę o jakości nabywanego produktu, bądź usługi, a także służy celom reklamowym.


Znaki towarowe umieszczane są na wyrobach przemysłowych, rzemieślniczych, na produktach naturalnych (woda, minerały, surowce). Znakiem towarowym można oznaczać również usługi (znak usługowy).


Warunki ogólne

Znaki towarowe nie mogą:

 • naruszać praw osobistych lub majątkowych osób trzecich,
 • być sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
 • wprowadzać klientów w błąd np. co do charakteru, jakości,
 • być zgłoszone w złej wierze.

Warunki szczegółowe

Nie udziela się praw ochronnych na znaki zawierające m.in.:

 • nazwę i symbole RP, herby miast, miejscowości, organizacji, sił porządkowych, reprodukcje orderów, odznak honorowych, wojskowych bądź na inne powszechnie używane odznaczenia i odznaki w szczególności administracji rządowej, samorządowej oraz społecznej,
 • skróty bądź symbole obcych państw, organizacji międzynarodowych, oznaczenia , stemple kontrolne i gwarancyjne,
 • urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie tj. znaki bezpieczeństwa, jakości,
 • elementy będące symbolami o charakterze patriotycznym, religijnym lub kulturowym,
 • formę lub właściwość towaru lub opakowania ,
 • elementy geograficzne prawdziwe w sensie dosłownym, co do terytorium lub miejsca, z którego towar pochodzi, a które mogłyby wprowadzić nabywców w błąd.

Aby mieć prawo wyłącznego użytkowania danego znaku towarowego w celach zarobkowych lub zawodowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej należy uzyskać prawo ochronne.


Zgłoszenie znaku towarowego

Zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku . Podczas zgłoszenia należy wskazać grupę towarów, które znak będzie określał. Zgłaszający znak towarów w urzędzie Patentowym może otrzymać dowód zgłoszenia znaku towarowego (dowód pierwszeństwa) w celu zastrzeżenia pierwszeństwa za granicą.


Istnieje możliwość użycia znaku towarowego przez kilku przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie. Do zgłoszenia wspólnego znaku towarowego dołączany jest regulamin znaku.


Rozpatrywanie zgłoszeń

Zatwierdzenie znaku towarowego następuje po upływie 6 miesięcy od chwili złożenia zgłoszenia. Do czasu wydania decyzji zgłaszający może nanosić poprawki, które nie mogą dotyczyć grupy towarowej oraz zmienić istoty znaku. Decyzja o udzielaniu prawa ochronnego na znak towarowy wydawana jest przez Urząd Patentowy, po sprawdzeniu czy zostały spełnione warunki do uzyskania prawa. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonego znaku towarowego przyznawane jest prawo ochronne, które podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych i wydawane świadectwo ochronne po uiszczeniu opłaty.


Prawo ochronne wydawane prze Urząd patentowy RP działa na terenie Polski. Jeżeli natomiast towar lub usługa jest eksportowany na rynki Unii Europejskiej należy zarejestrować wspólnotowy znak towarowy w OHIM (Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego).


Czas ochrony na znak towarowy wynosi 10 lat, jednak okres ten może być przedłużony na wniosek uprawnionego na dalsze 10-letnie okresy po uiszczeniu opłaty. Wniosek składa się nie wcześniej niż 1 rok przed wygaśnięciem prawa ochronnego.


Znak towarowy umieszczany jest na towarach objętych rejestracją, dokumentach związanych z wprowadzeniem towarów do obrotu lub świadczeniem usług. Prawo ochronne jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Przeniesienie znaku towarowego bez przeniesienia przedsiębiorstwa jest możliwe tylko wtedy, gdy nie ma możliwości wprowadzenia w błąd odbiorów co do jakości i pochodzenia towarów.


Uprawniony do używania znaku towarowego może udzielić upoważnienia innej osobie do jego używania, zawierając z nią umowę licencyjną . Na fakt korzystania z licencji wskazuje oznaczenie "lic." obok znaku towarowego.


Znaczenie symboli umieszczanych w pobliżu znaków towarowych

 • TM - oznacza znak towarowy,
 • SM - oznacza znak usługowy,
 • (R) - oznacza, że znak towarowy, przy którym widnieje dany symbol jest zarejestrowany,
 • (C) - oznacza zastrzeżenie praw autorskich do znaku towarowego.

Używanie powyższych znaków nie jest obowiązkowe ale zalecane.


Unieważnienie prawa ochronnego

Prawo ochronne na znak może być unieważnione, jeżeli zostanie wykazane niespełnienie wymagań koniecznych do uzyskania tego prawa. Unieważnienie lub wygaśnięcie prawa ochronnego podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych.


Autor: Małgorzata Krzemińska
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry