Ocena brak

Znak towarowy

Autor /Kim Dodano /11.04.2011

 

 

Znak towarowy lub marka to nazwa, termin symbol, napis, wzór albo ich kombinacja, kompozycja kolorystyczna, melodia lub zestawienie wszystkich tych elementów wykorzystywane w celu odróznienia danego produktu od produktów konkurencyjnych. Znak towarowy łączy w sobie pojęcie nazwy handlowej i marki handlowej.

W przypadku nazwy handlowej zwykle mamy do czynienia z nazwą lub skrótem nazwy przedsiębiorstwa, wytwarzającego lub sprzedającego produkt (np. BMW). Przjęto, ze nazwa handlowa staje się marką handlową, gdy zostaje wpisana w pewną figurę (np. Ford wpisane w elipsę) lub jest napisana w charakterystyczny sposób.

Niewerbalną część (inaczej logo) znaku towarowego tworzą symbole, figury geometryczne, specyficzny kształt liter i cyfr, kolory, melodie i in.

Często znak towarowy - lub jego część zastrzerzona prawnie - bywa nazywana znakiem handlowym lub ochronnym (trade mark). Wszystkie znaki handlowe są markami, ale nie wszystkie marki są znakami towarowymi. Ponieważ znak towarowy wpływa na pozycję rynkową przdsiębiorstwa, jest tym samym traktowany jako podlegający ochronie składnik majątku. Znak handlowy jest pojęciem prawnym.

Ponieważ znak towarowy wziętej firmy stanowi dużą rynkową wartość, często staje się przedmiotem transakcji. Właściciel marki może upoważnić inne podmioty gospodarcze do znakowania swoich produktó, zawierając z nim odpowiednie umowy licencyjne. Znaki towaroew pełnią trzy funkcje:

- Funkcja identyfikacyjna pozwala odróżnić dany produkt od dóbr, usług,organizacji konkurencyjnych. Znakowanie powoduje tzw. psychologiczne zróżnicowanie produktu. Oznacza to, ze nawet gdy produkty wykazują znikome róznice funkcjonalne i jakościowe, marka indywidualizuje produkt.

- Funkcja gwarancyjna oznacza, że właściciel znaku zobowiązuje się do utrzymania jakości produktu na określonym poziomie. Znak towaru jest czymś w rodzaju podpisu na produkcie, który pozwala ustalić wytwórcę oraz jego odpowiedzialność ekonomiczną i prawną. Znajduje to odzwierciedlenie w wyższych cenach wyrobów markowych.

- Funkcja promocyjna oznacza, że znak pełni rolę promocyjnego konstansu; jako narzędzie promocji powinien przyciągać uwagękonsumentów i nakłaniać ich do zakupów. Aby znak spełniał te zadania, musi sam stać się wcześniej przemiotem promocji i uzyskać określony prestiż. Musi być on jasny (zrozumiały), Latwo postrzegalny, nowatorski i nie wywołujący negatywnych skojarzeń. Właściwością marki jest mozliwość jej wykorzystywania w różnych formach promocji, a zwłaszcza w róznych nośnikach reklamy.

Podobne prace

Do góry