Ocena brak

Zmienność glebowa

Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013

Niejednolitość (mozaikowatość) gleby wynikająca z jej zróżnicowanych właściwości w różnych partiach pola.

Z.g. wynika z przyczyn naturalnych (różne podglebie, różny skład granulometryczny ichem., niejednakowe stosunki wilg., zróżnicowanierzeźby terenu, nachylenie, nasłonecznienieitp.) i sztucznych, czyli działalności człowieka (nierównomierność i niedokładnośćzabiegów agrot., stosowanie różnych nawozów,nadmierne zagęszczenie kolein i ścieżek przejazdowych, odmienne stanowisko postertniskach i kopczyskach itp.).

Cecha ta wdużym stopniu utrudnia gospodarowanie nagruntach ornych, ponieważ wtórnie kształtujenierównomierność wegetacji łanu i plonowaniaroślin. Z.g. utrudnia także prowadzeniedoświadczeń uprawowych, tzn. pobieraniereprezentatywnych próbek glebowych i interpretację uzyskanych wyników badań.

Podobne prace

Do góry