Ocena brak

Zmiany konstytucyjne w latach 1989 - 1997

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

Zasadniczy cios poprzedniemu systemowi zadała pogarszająca się sytuacja gospodarcza i rosnąca aktywność Solidarności wspieranej przez grupy opozycyjnych intelektualistów. W 1989 r. dochodzi do tzw. Okrągłego Stołu. Rozmowy te przyniosły 3 ustalenia:

  1. przywrócono Solidarność do realnego istnienia,

  2. postanowiono przeprowadzić przyśpieszone wybory parlamentarne,

  3. postanowiono dokonać zmian w Konstytucji z 1952 roku obejmujące m.in. ponowne pojawienie się urzędu prezydenta.

Wyrazem porozumienia była tzw. Nowela kwietniowa (7.IV.1989). Wprowadziła ona system rządów stanowiący szczególne przemieszanie dawnej koncepcji jednolitości władzy państwowej z elementami prezydencjonalizmu. Postrzegali prezydenturę jako ostatnią gwarancję zachowania istniejącego systemu władzy i pragnęli pozostawić prezydentowi możliwość przekreślenia ustaleń Okrągłego Stołu.

Nowela grudniowa z 29.12.1989 przeredagowała pierwszy rozdział konstytucji, usuwając z niego zasady kierowniczej roli partii oraz przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, zapisując nowe podstawy zasady ustroju politycznego. W marcu 1990 r. dokonano kolejnej nowelizacji konstytucji.

Mała Konstytucja z 17.10.1992 była aktem tymczasowym. W sprawach, których nie normowała, obowiązywały nadal przepisy Konstytucji z 1952 r. np. dotyczące praw i obowiązków obywateli, kompetencji TK, TS, czy RPO, przestały obowiązywać z dniem wejścia w życie Konstytucji RP.

W Konstytucji z 1997 r. porządek polityczny i społeczny został oparty na zasadzie wolności partii politycznych i organizacji politycznych i społecznych oraz wolności mediów; konstytucyjnie zakazane są praktyki totalitarne. Są też przepisy o stosunkach państwa z Kościołem i związkami wyznaniowymi. Gwarantuje ich równouprawnienie, autonomię, bezstronność państwa w sprawach światopoglądowych oraz współdziałania państwa i Kościoła.

Podobne prace

Do góry