Ocena brak

Zmiana warunków płacy i pracy

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Zmiana warunków płacy i pracy pracowników zatrudnionych w administracji publicznej odbywa się albo w trybie powszechnym w oparciu o KP albo w trybie szczególnym uregulowanym w pragmatykach urzędniczych.

Tryb szczególny dotyczy, co do zasady, pracowników mianowanych. Podlegają mu również urzędnicy z umowę o pracę, do których stosuje się ustawę o pracownikach urzędów państwowych.

Do pracowników administracji publicznej znajdują zastosowanie pewne instytucje powszechnego PP. Chodzi tu o porozumienie stron zmieniające warunki płacy i pracy, wypowiedzenie zmieniające czy tzw. automatyzm ustawowy, polegający na przenikaniu do umowy o pracę, z mocy samego prawa, korzystniejszych warunków zawartych w układzie zbiorowym pracy czy regulaminie wynagradzania. Automatyzm ustawowy może również zmienić warunki umowy na niekorzyść umownego pracownika administracji publicznej w związku z porozumieniami zbiorowymi, zawieranymi w dobie kryzysu finansowego pracodawcy. Takie porozumienia zawieszają w całości bądź części akty prawa zakładowego.

Przepisy powszechnego PP o wypowiedzeniu warunków płacy nie mają zastosowania do stosunku pracy z wyboru. Przepisów KP o wypowiedzeniu zmieniającym nie stosuje się też do pracownika z powołania.

Urzędnikowi państwowemu jak i mianowanemu pracownikowi samorządowemu nie można wypowiedzieć warunków pracy i płacy. Jednakże w całym obszarze stosunków pracy w administracji publicznej jest dozwolona zmiana warunków pracy i płacy na zasadzie porozumienia stron. Istnieje możliwość przeniesienia urzędnika państwowego (także umownego), na jego wniosek lub za jego zgodą, do pracy w innym urzędzie w tej samej lub innej miejscowości. Także w przypadku trwałej utraty zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku urzędnika państwowego mianowanego można za jego zgodą przenieść na inne stanowisko, z tym że przez okres 3 m-cy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeśli na nowym stanowisku miałby niższe.

Możliwe są również działania jednostronne pracodawcy:

1, gdy wymagają tego potrzeby urzędu, urzędnikowi państwowemu i mianowanemu pracownikowi samorządowemu można zlecić na okres do 3 m-cy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona w akcie mianowania lub w umowie o pracę. W okresie tym przysługuje mu wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe niż dotychczasowe

2. w razie reorganizacji urzędu urzędnika państwowego mianowanego można przenieść na inne stanowisko służbowe, jeżeli ze względu na likwidację stanowiska zajmowanego przez urzędnika nie jest możliwe dalsze jego zatrudnienie na tym stanowisku

3. jeżeli jest to konieczne ze względu na konieczne potrzeby urzędu, urzędnika państwowego mianowanego można przenieść na inne stanowisko, odpowiadające kwalifikacją urzędnika i równorzędne pod względem wynagrodzenia

4. w uzasadnionych przypadkach urzędnik państwowy mianowany może zostać przeniesiony, na okres do 6 m-cy, do innego urzędu w tej samej lub innej miejscowości. W okresie przeniesienia przysługuje mu wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego. Przeniesienie takie dopuszczalne jest tylko raz na dwa lata. Niedopuszczalne jest czasowe przeniesienie bez zgody zainteresowanego do urzędu mającego siedzibę w innej miejscowości kobiety w ciąży lub urzędnika państwowego sprawującego opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat, a także w wypadkach, gdy stoją temu na przeszkodzie ważne względy osobiste lub rodzinne urzędnika

W każdym z tych przypadków możliwe jest przeniesienie pracownika, jeżeli praca na nowym stanowisku odpowiada jego kwalifikacjom.

Jednostronna zmiana treści stosunku pracy możliwa jest także w stosunku do urzędników służby cywilnej, a więc osób zatrudnionych na podstawie mianowania.:

1. jeżeli jest to uzasadnione potrzebami urzędu, dyrektor generalny urzędu może w każdym czasie przenieść urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko, uwzględniając jego przygotowanie zawodowe. Zachowuje on prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeżeli jest ono wyższe od przysługującego na nowym stanowisku, przez okres 3 m-cy

2. jeżeli przemawia za tym interes służy cywilnej, Szef Kancelarii Prezesa RM może przenieść urzędnika służby cywilnej do innego urzędu w tej samej miejscowości. Jeżeli z kolei przemawia za tym szczególny interes służby cywilnej, może zostać on przeniesiony także do urzędu w innej miejscowości, na okres nie dłuższy niż 2 lata. Przeniesienie takie może nastąpić najwyżej 2 razy w czasie trwania stosunku pracy urzędnika służby cywilnej. Nie jest możliwe takie przeniesienie bez zgody urzędnika- kobiety w ciąży lub osoby będącej jedynym opiekunem dziecka w wieku do 15 lat, a także gdy stoją temu na przeszkodzie ważne względy osobiste lub rodzinne urzędnika.

Ustawa o służbie cywilnej przewiduje też specyficzny rodzaj zmiany stosunku pracy, polegający na przeniesieniu pracownika podlegającego jednej pragmatyce urzędniczej w obszar działania innej pragmatyki urzędniczej. Pracownicy urzędów państwowych zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych mogą zostać przeniesieni na stanowisko urzędnicze w służbie cywilnej. Z dniem przeniesienia stają się pracownikami służby cywilnej.

Podobne prace

Do góry