Ocena brak

Zmiana treści umowy o pracę. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

W trakcje trwania stosunku pracy zachodzą sytuacje wymuszające zmianę warunków umowy. Są to zmiany:

1. korzystne dla pracownika (np. podwyżka wynagrodzenia),

2. wynikające z potrzeb pracodawcy lecz nie naruszających praw pracownika (np. przeniesienie do innej pracy bez zmiany wynagrodzenia) lub zmiany niekorzystne dla pracownika- powodujące zmiany warunków pracy lub płacy.

W dwu pierwszych przypadkach zmiana warunków pracy i płacy została pozostawiona woli stron; może nastąpić w drodze porozumienia stron, w którym strony ustalają rodzaj i zakres zmian. Natomiast zmiana warunków pracy i płacy, niekorzystna dla pracownika, może być dokonana tylko w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Jeśli pracodawca potrzebuje lub ochrona zdrowia pracownika tego wymaga można przenieść pracownika w drodze jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy na inne stanowisko pracy.

Zgodnie z art. 42 K.P. niekorzystna dla pracownika zmiana ustalonych w umowie warunków pracy lub płacy może być dokonana tylko za zgodą pracownika. Zmiana musi być uzasadniona a przyczyny uzasadniające jej dokonanie muszą być poddane społecznej ocenie i kontroli zarządu związków zawodowych.

Konieczne elementy wypowiedzenia zmieniającego to jednoczesne oświadczenie stron o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków pracy i płacy oraz zaoferowanie nowych. Wypowiedzenie zmieniające nie obejmuje całej umowy a tylko warunki płacy i pracy i nie dojdzie do skutku jeśli nie zostaną pracownikowi przedstawione na piśmie (art. 42 § 2 k. p.) nowe warunki. Od tej chwili zaczyna biec okres wypowiedzenia zmieniającego (tak sam jak dla wypowiedzenia definitywnego). Pracownik może zaaprobować lub odrzucić zaproponowane warunki przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. Jeżeli przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się że wyraził na nie zgodę (nawet milcząc). Obowiązkiem pracodawcy jest pouczenie pracownika o powyższym. Jeśli tego nie zrobi pracowni może oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków do końca okresu wypowiedzenia.

Wyraz zasady równości stron: brak pozwolenia na jednostronną zmianę warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie - zaakceptowane przez pracownika powoduje zmianę treści umowy o pracę, która trwa nadal- odrzucone przekształca się w wypowiedzenie definitywne (art. 42 §3 KP z mocy prawa po oświadczeniu pracobiorcy o odmowie przyjęcia warunków).

Zmiany w umowie o pracę obejmują warunki- pracy tzn. rodzaj pracy, miejsce pracy, wymiaru i rozkładu jej świadczenia- płacy system obliczania wynagrodzenia oraz samodzielne składniki pracy.

W drodze wyjątku można wypowiedzieć warunki pracy lub płacy jeśli:- są nowe zasady wynagradzania- stwierdzone przez orzeczenia lekarskie utratę zdolności do świadczenia pracy(art. 43 KP).

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy w sposób niekorzystny dla pracownika musi być uzasadniony rzeczywistymi potrzebami pracodawcy i być zgodne z zasadami współżycia społecznego.

Wyjątek (zmiana warunków pracy lub płacy bez wypowiedzenia zmieniającego):

Czasowa zmiana treści stosunku pracy (art. 42 §4 KP), tj. czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie w drodze jednostronnego oświadczenia woli kierownika zakładu w sytuacji gdy zachodzi uzasadniona konieczność należytego zabezpieczenia realizacji zadań a nie ma innych sposób zabezpieczenia zadań. Czasowe powierzenie obowiązków może nastąpić jeśli wystąpią łącznie następujące przesłanki: -potrzeba pracodawcy- odpowiednie kwalifikacje pracownika- nie przekracza 3 miesięcy w roku kalendarzowym- nie powoduje obniżenia wynagrodzenia.

Czasowa zmiana treści stosunku pracy na innej podstawie prawnej

-fakultatywna lub obligatoryjna tj. praca w razie klęski żywiołowej, przestoju niezawinionego przez pracownika (60% płacy) zawinionego- wynagrodzenia za wykonywana pracę (art. 81 §3 i §4 KP)

oraz - pragmatyki służbowej- przeniesienie kobiety w ciąży lub karmiącej dziecko piersią jeśli: zatrudniona przy pracy z zakazem pracy dla kobiet w ciąży lub przeciw wskazań medycznych (art. 179 §3 KP)

oraz choroby zawodowej (art. 230 §1 KP)

oraz wypadku przy pracy (art. 213 KP)

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę w wyniku zdarzeń prawnych lub czynności prawnych o czym musi pracodawca powiadomić na piśmie pracowników (art. 23 KP) powoduje trwałość dotychczasowego stosunku pracy oraz rodzaju i warunków pracy i płacy. Rozwiązać stosunek pracy może pracownik jeśli nie odpowiadają mu warunki zatrudnienia w ciągu miesiąca od otrzymania informacji z siedmio dniowym wypowiedzeniem w trybie szczególnym (§4 art. 23’ KP)

Podobne prace

Do góry