Ocena brak

ZMIANA NAZWISKA – PRZESŁANKI I PROCEDURA

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne może nastąpić na jego wniosek. W przypadku osoby, która nie posiada żadnej przynależności państwowej, zmiana ta może nastąpić na jej wniosek, jeżeli osoba ta ma miejsce zamieszkania w Polsce.

Wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami. W szczególności ważne względy zachodzą, gdy wnioskodawca nosi nazwisko:

ośmieszające albo nie licujące z godnością człowieka,

o brzmieniu niepolskim,

posiadające formę imienia,

jeżeli wnioskodawca pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego od wielu lat używa.

Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu:

gdy zachodzi uzasadniona obawa, że wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska w zamiarze ułatwienia sobie działalności przestępczej albo uchylenia się od odpowiedzialności cywilnej lub karnej,

gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem.

Zmiana nazwiska osoby pozostającej w związku małżeńskim wymaga zgody drugiego małżonka i rozciąga się na niego (chyba że jest on całkowicie ubezwłasnowolniony lub porozumienie się z nim napotyka przeszkody trudne do przezwyciężenia lub inne uzasadnione okoliczności).Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Gdy dziecko ukończyło 14 lat, potrzebna jest również jego zgoda. W razie braku porozumienia każde z rodziców może zwrócić się o rozstrzygnięcie do władzy opiekuńczej. Ta sama procedura dotyczy zmiany nazwiska tylko dziecka małoletniego.

Nazwisko może składać się z dwóch części (członów).

W\w sprawach orzeka organ spraw wewnętrznych prezydium powiatowej rady narodowej miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku takiego miejsca – organ spraw wewnętrznych Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa – Śródmieście. Do tych organów podania składają osoby zamieszkałe w Polsce. W przypadku osób zamieszkałych lub przebywających za granicą podanie należy złożyć za pośrednictwem urzędu konsularnego (dyplomatycznego) RP do organu spraw wewnętrznych prezydium miejscowo właściwej (określa się ją na podstawie ostatniego ich miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce, a w braku tych podstaw właściwe jest PDRN Warszawa - Śródmieście) powiatowej rady narodowej. Organy te ustalają w razie wątpliwości na wniosek strony pisownię lub brzmienia imienia i nazwiska.

Organ orzekający zawiadamia o zmianie imienia i nazwiska właściwe urzędy stanu cywilnego, a ponad to organy policji, właściwe organy finansowe prezydiów rad narodowych.

Do góry