Ocena brak

Złoża minerałów i skał

Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011

Złożem mineralnym nazywany naturalne nagromadzenie użytecznych

minerałów lub skał w ilości nadającej się do eksploatacji. Złoża powstają

w wyniku różnorodnych procesów geologicznych.Ze względu na sposób

powstawania wyróżniamy złoża pochodzenia:

magmowego - tworzące się w czasie krzepnięcia ogniska magmowego. Spadająca temperatura zastygającej magmy powoduje krystalizację różnych związków chemicznych, np. chromu, platyny, magnetytu. W szczelinach zastygłych już skał krążą gorące roztwory, z których krystalizują minerały stopniowo wypełniające szczeliny. W ten spo­sób powstają tzw. złoża hydrotermalne, złota, srebra, żelaza, miedzi, rtęci, cynku i ołowiu. Natomiast z gorących gazów i pary może powstawać siarka. Tworzące się z zastygłej magmy skały również tworzą złoże surowcowe (granit, gabro, bazalt).

osadowego - czyli złoża powstające w takich samych warunkach jak skały osadowe. Najwięcej złóż tworzy się w wysychających zbiornikach morskich oraz w przybrzeżnych strefach morza, np. sól kamienna, sól potasowa, siarka, miedź, gips. W wyniku nagromadzenia sub­stancji organicznej powstają węgle, ropa naftowa i gaz ziemny.

metamorficznego - powstające z innych, wcześniej utworzonych złóż, w wyniku procesów metamorficznych. Przykładem jest grafit prze­obrażony z węgla oraz magnetyt (wysokoprocentowa ruda żelaza) powstający z syderytu lub limonitu (rud niskoprocentowych). Złoża minerałów i skał mogą zalegać pod lub na powierzchni ziemi w różny sposób.

Podobne prace

Do góry