Ocena brak

Zjawiska prawne w ujęciu antropologii i etnografii prawa

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

Antropologia prawa (samodzielna dyscyplina naukowa), która organizacyjnie wiąże się z naukami prawnymi- zajmuje się kulturowymi źródłami i uwarunkowaniami prawa oficjalnego i nieoficjalnego (,w różnych odmianach), recepcją prawa, głównie w krajach postkolonialnych, poczuciem prawnym wyrażającym się w systemie wartości kulturowych, kulturowymi aspektami procedur prawnych itp.

Etnografia prawa, ujmowana najczęściej jako cześć składowa antropologii społecznej, stara się badać prawo jako jeden z wytworów kulturowych „ludów egzotycznych", grup etnicznych i regionalnych, opisuje obiekty materialne związane z funkcjonowaniem prawa i wymiaru sprawiedliwości, gromadzi materiały „folk-jurydyczne" (folklor prawny) itp.

Typy zjawisk  traktowane przez etnografię prawa i antropologię prawa jako zjawiska prawne:

1) pewne szczegółowe reguły zachowań i ich kompleksy uznawane za obowiązujące lub praktykowane w społeczeństwach tradycyjnych,

2) sposób ich ustanawiania, wprowadzania w życie i sankcjonowania,

3) sposób prowadzenia i rozstrzygania sporów między jednostkami i grupami wewnątrz wyróżnionych całości społecznych,

4) organy i role społeczne odpowiedzialne za tworzenie, wprowadzanie w życie i sankcjonowanie reguł, za rozstrzyganie sporów.

Celem natomiast archeologii prawnej jest opis dawnych akcesoriów wymiaru sprawiedliwości oraz różnych oznakowań sytuacji prawnych.

Socjologii prawa dąży przede wszystkim do ustalenia ogólnych prawidłowości społecznego rozwoju i funkcjonowania szeroko pojętego prawa antropologia i etnografia prawa zajmują się badaniami konkretnohistorycznymi różnych instytucji prawnych, zwłaszcza w społecznościach nie posiadających sformalizowanego systemu prawa oraz w takich, w których istnieje wielość porządków prawnych.

Podobne prace

Do góry