Ocena brak

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011

Charakterystyka

Zestawienie zmian w kapitale własnym - element sprawozdawczości finansowej, wprowadzone w 1999 roku w polskim systemie rachunkowości.


Przedstawia majątkowo - finansową sytuacje przedsiębiorstwa.


Dokument ten zawiera informacje dotyczące zmian (zmniejszenie lub zwiększenia) w strukturze kapitału własnego.


Cel sprawozdania

Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządza się w celu wykazania zmian w strukturze elementów wchodzących w skład kapitału własnego (m.in. w kapitale podstawowym, kapitale zapasowym), oraz ukazania kierunku zmian tych elementów.


Sprawozdanie to charakteryzuje się tym ze daje bardzo szczegółowy opis tych zmian, ich przyczyn oraz skutków mających wpływ na przepływ kapitału w przedsiębiorstwie(np. skutki zobowiązań bezwarunkowo umorzonych w drodze postępowania ugodowego).


Ukazuje się tu wszystkie zmiany, szczególnie te które nie zostały ujęte w Rachunku zysków i strat.


Jest szczególnie istotne dla udziałowców, ponieważ ilustruje jak w drodze zachodzących zmian w kapitale własnym kształtują się ich udziały w majątku przedsiębiorstwa.

Sporządza się je według ściśle określonego i szczegółowego wzorca, zgodnego z ustawą o rachunkowości.


Zawartość

Uproszczony schemat sprawozdania obejmuje:

 • I. Kapitał własny na początek okresu
  • korekty błędów podstawowych
 • I.1. Kapitał własny na początek okresu po korektach
 • I.1.1 Kapitał podstawowy na początek okresu
 • I.1.2 Kapitał podstawowy na koniec okresu
 • I.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
 • I.3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
 • I.4 Kapitał zapasowy na początek okresu
 • I.5 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
 • I.6 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
 • I.7 Zysk( strata) z lat ubiegłych na początek okresu
 • I.8 Wynik netto
 • II. Kapitał własny na koniec okresu
 • III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty).

Sprawozdanie to obrazuje zmiany w:

 • źródłach finansowania kapitałami własnymi jednostki oraz ich przyczynach,
 • zysku lub stracie,
 • kosztach i przychodach, które odniesiono bezpośrednio na kapitał własny, ( w wyniku błędu podstawowego).

Dane zawarte w tym zestawieniu dotyczą zmian w bieżącym i poprzednim roku obrotowym.


Dokument te sporządzają jednostki, których sprawozdania finansowe podlegają corocznemu badaniu np. spółki publiczne, oraz jednostki starające się o ten status.


Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego dokument ten podlega publikacji.


Autor: Anna Dorynek
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry