Ocena brak

Zbawienie

Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012

Wyraz o znaczeniu ogólnym oznaczający wyzwolenie od osobistego lub zbiorowego cierpie-nia i zła. Pascha przypomina wyzwolenie przez wodę (Wj 12, 1-28; 14, 15-31) ludu, któremu groziło narodowe wyniszczenie (Wj 1, 8-22). W akcie zbawienia ludzie mają swój udział, ale zadanie decydujące wykonuje sam Bóg (Wj 15, 1-21; Ps 46,48, 76).

Stary Testament może uwydatniać naturę tego zbawienia jako “z tego świata” (Pwt 33, 28-29; Iz 2, 1-5), mimo to przymierze na górze Synaj i jego skutki zawierają w sobie duchowe elementy “nie z tego świata” (Ez 36, 22-32). Prorocze (Jr 31, 1-34; Ez 37, 1-14), eschatologiczne (Iz 43, 5-44, 5) i wyraźnie apokaliptyczne (Dn 12, 1-3) obietnice wskazywały, że przy-szłe zbawienie nadejdzie od Boga. Nowy Testament uwydatnia wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci (Mk 1, 5; Rz 5, 12-7, 25; Hbr 2, 14-18).

Syn Maryi otrzymał imię Jezus (= “Bóg jest zbawieniem”), po-nieważ “zbawi On swój lud od jego grzechów” (Mt 1,21; zob. Dz 4, 12). “Panowanie Boże” i “królestwo Boże” to pełne czci omówienia na oznaczenie zbawienia Bożego, które szczyt osiągnie “w czasie osta-tecznym” (Rz 5, 8-10; 8, 18-25; 13, 11; Hbr 9, 28; 1 P 1, 5).

Praktycznie każda stronica Pisma Świętego - pośrednio lub bezpośrednio - ma coś do powiedzenia o zbawieniu, o jego naturze i o jego przekazywaniu. Może najpiękniejszą biblijną modlitwą dziękczynną za zbawcze interwencje Boże jest kantyk Benedictus (Łk 1, 67-79).

Zob. Duch Święty, eschaton, grzech, królestwo Boże, literatura apokaliptyczna, łaska, Mesjasz, odkupienie, odpokutowanie, paruzja, pascha, pojednanie 1-2, przymierze, soteriologia, usprawie-dliwienie, zmartwychwstanie umarłych.

Podobne prace

Do góry