Ocena brak

ZAŻALENIE powoda/pozwanego wnioskodawcy/uczestnika postępowania

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf ZAŻALENIE powoda/pozwanego wnioskodawcy/uczestnika postępowania

Transkrypt

Wrocław, dnia ......................

Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Wydział II Cywilny
Odwoławczy
za pośrednictwem
Sądu Rejonowego dla
Wrocławia - (wpisać dzielnicę)
Wydział ......... Cywilny
Sygn. akt ...............
Powód:
Pozwany:

Imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania.
Imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania lub siedziby

ZA ALENIE
powoda/pozwanego
wnioskodawcy/uczestnika postępowania
na postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - (wpisać dzielnicę) Wydział Cywilny z dnia
................... sygn. akt. ........................ .
Zaskar am w .............. (podać czy postanowienie jest zaskar one w całości czy w części)
postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - (wpisać dzielnicę) z dnia .............. sygn. akt
................... .
Zarzucam ......................................................................................... . (przedstawić zwięzłe zarzuty)
Wnoszę o ........................... (wpisać: zmianę lub uchylenie postanowienia, z zaznaczeniem
zakresu ądanej zmiany lub uchylenia)
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

................................................
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
Odpis za alenia (w tylu egzemplarzach ile jest stron lub uczestników postępowania).

Podobne prace

Do góry