Ocena brak

ZAŻALENIE od postanowienia sądu

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf ZAŻALENIE od postanowienia sądu

Transkrypt

Częstochowa, dnia ......................

Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wydział Cywilny Rodzinny
Sekcja Odwoławcza
za pośrednictwem
Sądu Rejonowego w Częstochowie
Wydział Rodzinny i Nieletnich

Powód: ................................................, zam...............................................
(imię i nazwisko)

(dokładny adres zamieszkania)

Pozwany: ............................................, zam..............................................
(imię i nazwisko)

(dokładny adres zamieszkania)

ZA ALENIE
od postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie Wydział Rodzinny i Nieletnich
z dnia ................... sygn. akt ......................
Zaskar am w ...................... (podać czy orzeczenie jest zaskar one w całości czy w części)
postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie ................................. z dnia .....................
sygn. akt ...................... .
Zarzuty: ..............................................................................................................................................
(przedstawić zwięzłe zarzuty)

Wnoszę o .......................... (wpisać: zmianę lub uchylenie orzeczenia, z zaznaczeniem zakresu
ądanej zmiany lub uchylenia).

UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

.................................................
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
- odpis za alenia - w tylu egzemplarzach ile jest stron lub uczestników postępowania.

Podobne prace

Do góry