Ocena brak

Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Cywilny)

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Cywilny)

Transkrypt

Częstochowa, dnia ...................

Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wydział Cywilny Odwoławczy
za pośrednictwem
Sądu Rejonowego w Częstochowie
Wydział ............ Cywilny
Sygn. akt ...............

Powód:
Pozwany:

Imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania
Imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania lub siedziby

ZA ALENIE
powoda / pozwanego
wnioskodawcy / uczestnika postępowania
na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie Wydział Cywilny z dnia .................. sygn.
akt ........................ .
Zaskar am w .................... (podać czy postanowienie jest zaskar one w całości czy w części)
postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia ................. sygn. akt ..................... .
Zarzucam ........................................................................................ .(przedstawić zwięzłe zarzuty)
Wnoszę o ..................... (wpisać: zmianę lub uchylenie postanowienia, z zaznaczeniem zakresu
ądanej zmiany lub uchylenia)
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...............................................
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
Odpis za alenia (w tylu egzemplarzach ile jest stron lub uczestników postępowania).

Podobne prace

Do góry