Ocena brak

Zastosowanie obrabiarek na linii produkcyjnej

Autor /Rowek Dodano /31.01.2012

Wiele wyspecjalizowanych obrabiarek jest pro­jektowanych do pracy na liniach produkcyjnych, gdzie wymagana jest wysoka wydajność i nieza­wodność działania. Wzdłuż linii rozmieszczonych jest wiele stanowisk obrabiarek, z których każda wykonuje określone, specyficzne czynności. Ele­ment poddawany obróbce jest transportowany auto­matycznie pomiędzy stanowiskami, dopóki nie przejdzie pełnego cyklu obróbki.
Niektóre z tych maszyn są sterowane za pomo­cą wzornika, bądź trójwymiarowego modelu ele­mentu, który jest produkowany. Technikę tą nazy­wamy skrawaniem według wzornika. Próbnik porusza się po powierzchni wzornika, a jego ruchy są dokładnie powtarzane przez narzędzie skrawa­jące. W rezultacie element jest skrawany do takie­go samego kształtu jak wzornik.
Coraz częściej używane są obrabiarki wielo­operacyjne sterowane numerycznie z automatycz­ną zmianą narzędzi umieszczonych wcześniej w magazynku, zwane centrami obróbki. Są one w stanie wykonać automatycznie wiele pojedyn­czych operacji jak toczenie, wiercenie, frezowa­nie. Dziś większość z tych centrów obróbki jest kontrolowana przez systemy komputerowe. Wszystkie dane dotyczące obróbki, takie jak pozy­cja noża, prędkość skrawania i inne są przecho­wywane w pamięci komputera.

Podobne prace

Do góry