Ocena brak

Zastosowanie narzędzi marketingowych w małej firmie na przykładzie APASOL – Aparatos de Soldadura.

Autor /bibadvilk Dodano /13.12.2005

Celem niniejszej pracy jest zbadanie działań marketingowych przedsiębiorstwa APASOL – Aparatos de Soldadura, poznanie opinii jego klientów dotyczących skuteczności stosowanych narzędzi marketingowych oraz zaproponowanie kierunków i założeń usprawnienia tej działalności w kontekście decyzji klientów o zakupie maszyn spawalniczych. Można przypuszczać, że osiągnięte w pracy wyniki nie będą znacząco odbiegać od innych małych firm hiszpańskich czy też polskich działających w tej branży.
Praca (poza wstępem i zakończeniem) została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale zostało omówione szerokie pojęcie marketingu jako nauki, przedstawiono zarys najważniejszych definicji. Następnie omówiono najważniejsze cele i funkcje marketingu, które mogą doprowadzić do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa. Przedstawiono tu także elementy marketingu mix, tj, produkt, cenę, dystrybucję oraz promocję. Zwrócono szczególną uwagę na to, że marketing jest procesem przenikającym wszystkie obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa z racji złożoności prowadzonych działań.
W rozdziale drugim przedstawiono charakterystykę spółki „APASOL – Aparatos de Soldatura”. Dokonano tu analizy poszczególnych elementów marketing mix występujących w tej firmie opraz przeanalizowano zachowania firmy Apasol na rynku aparatów spawalniczych.
Autor zajmuje się w badanej spółce logistyką magazynową i dzięki zgodzie właścicieli oraz kierownictwa mógł przeprowadzić badania ankietowe wśród stałych klientów firmy. Wyniki przeprowadzonej ankiety wraz z wnioskami z przeprowadzonych badań stanowią zawartość rozdziału trzeciego
Prace kończą wnioski, zawierające syntetyczne wyniki z przeprowadzonych badań oraz zalecenia dla kierownictwa dwojakiej natury: szczegółowe w odniesieniu do poszczególnych narzędzi marketingowych oraz ogólne, odniesione do całej firmy Apasol.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów
we Wrocławiu

Wydział Zarządzania i Marketingu

Paweł Mercik


Zastosowanie narzędzi marketingowych w małej firmie na przykładzie APASOL – Aparatos de Soldadura.

Praca dyplomowa
napisana pod kierunkiem
dr Agnieszki Dejnaka
Katedra Marketingu


Wrocław 2009

Spis treści:

Wstęp 3
Rozdział I. Marketing i jego charakterystyka 5
I. 1. Marketing – charakterystyka, cele i funkcje. 5
I. 2. Produkt jako narzędzie marketingu. 12
I. 3. Cena, dystrybucja i promocja produktów 19
I. 4. Planowanie działań marketingowych w przedsiębiorstwie. 35
Rozdział II. Charakterystyka przedsiębiorstwa APASOL oraz analiza działań marketingowych. 40
II.1. Geneza i przedmiot działalności przedsiębiorstwa APASOL 40
II.2. Analiza działań marketingowych przedsiębiorstwa APASOL – produkt i cena. 43
II.3. Działania marketingowe APASOL w zakresie dystrybucji 51
II.4. Działania promocyjne firmy APASOL i ich analiza. 55
Rozdział III.

Do góry