Ocena brak

Zastosowanie koncepcji promocji zdrowia w praktyce pielęgniarskiej.

Autor /lemutyt210 Dodano /14.01.2005

ZASTOSOWANIE KONCEPCJI PROMOCJI ZDROWIA W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ.

PROMOCJA ZDROWIA jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego poprawę i utrzymanie. Największy, bo 53% wpływ na zdrowie człowieka ma styl życia, na który składają się między innymi takie elementy: aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętności radzenia sobie ze stresem, stosowanie używek (nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne) czy zachowania seksualne. Najbliższe takiej koncepcji promocji zdrowia jest znane powiedzenie „Twoje zdrowie w twoich rękach”.
Promocja zdrowia dąży do zmiany postaw i zachowań zdrowotnych ludności.
Działalność wychowawczo-zdrowotna zmierza do tego, aby każdy:
- rozumiał, ze jest odpowiedzialny za swoje zdrowie i zdrowie najbliższych;
-chciał i umiał chronić swoje zdrowie, doskonalić je i potęgować;

-był świadomy tego, co wpływa na przedłużenie życia i co przyczynia się do wewnętrznej harmonii psychofizycznej człowieka;

-wiedział, kiedy i jak korzystać z pomocy lekarskiej, a kiedy można radzić sobie samemu;

-był przekonany, ze od jego własnej, aktywnej postawy zależy zdrowie i dobre samopoczucie.

Należy upowszechniać wiedzę o zdrowiu, tzn. uczyć, jak zapobiegać chorobom, a nie jak je leczyć. Promocja zdrowia pomaga w doskonalreniu zdrowia i jest zwiazana ze wszystkimi aspektami zycia ludzkiego. Dotyczy zdrwoia fizycznego, psychicznego jak i spolecznego.

Do najczęściej stosowanych metod i środków w promocji zdrowia należa:
- żywe słowo
- opracowania graficzne np. ulotki, plakaty, tablice;
- opracowania filmowe;
- broszury;
- czasopisma z zakresu oświaty zdrowotnej

Wiodące tematy zaliczane do priorytetowych w promocji zdrowia społeczeństwa to:
ochrona środowiska człowieka i ekologia;
zapobieganie, między innymi, chorobom krążenia, nowotworom, wypadkom, grużlicy, alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii;
higiena żywności;
planowanie rodziny, ochrona matki i dziecka;
higiena i bezpieczeństwo pracy;
higiena psychiczna, szkolna, wychowanie zdrowotne młodzieży, higiena seksualna

Świadczenie opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę może mieć charakter promocyjny. Chodzi mianowicie o propagowanie w społeczeństwie oraz w odniesieniu do indywidualnych osób takich zachowań prozdrowotnych i takiego stylu życia, który będzie wspierać zdrowie.

W praktyce pielęgniarskiej zastosowanie koncepcji promocji zdrowia polega przede wszystkim na:
-tworzeniu warunków pacjentom i pracownikom instytucji ochrony zdrowia do praktycznego realizowania stylu życia, służącego wzmocnieniu i potęgowaniu zdrowia;
-przygotowaniu podopiecznego do zwiększenia kontroli nad stanem własnego zdrowia;
-pomaganiu w kształtowaniu zachowań w zdrowiu poprzez uczenie np. racjonalnego odżywiania się,zasad higieny osobistej, form aktywnego wypoczynku prawidłowych zachowań służących ochronie zdrowia tj. dbanie o higienę zdrowia psychicznego, zachowania właściwych proporcji miedzy czasem poświęconym na pracę, naukę, aktywność, sen i wypoczynek.
-doradzaniu jak wzmacniać własne zdrowie;
-zapewnieniu podopiecznym warunków do prowadzenia stylu życia sprzyjającego utrzymaniu zdrowia;
-przygotowaniu podopiecznego do zwiększenia kontroli nad stanem własnego zdrowia poprzez uświadamianie wpływu sytuacji zawodowej, rodzinnej na stan jego zdrowia,
-uczenie pacjenta kontrolowania własnego zdrowia i zachęcanie do badań profilaktycznych;
-współdziałanie z instytucjami, grupami wsparcia i indywidualnymi osobami pracującymi na rzecz wzmacniania zdrowia w społeczeństwie;
-przygotowanie autorskiego programu promocji;
-współudział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach

Pielęgniarka musi dbać o to, aby wiedza, która propaguje nie stała w sprzeczności z jej własnym postępowaniem i nawykami. Musi przede wszytskim wierzyc w to, czego chce uczyć innych. Ona odpowiada za porządek i esetetyke we własnej placówce. To ona właśnie swoją życzliwa postawą, kulturą i taktem, bezinteresownościa i uczynnościa, cierpliwościa i autorytetem fachowym budzi zaufanie i zachęca do naśladownictwa.
W codziennej pracy zawodowej pielęgniarka nieustannie prowadzi działalność wychowawczą i uświadamiającą- w kontakcie z pacjentami i ich rodzinami, w szpitalu, przychodni, poczekalni, mieszkaniu chorego, podczas wykonywania zabiegów i zaleceń.

Podobne prace

Do góry