Ocena brak

ZASTAWKA AORTY I PNIA PŁUCNEGO Budowa ogólna

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Stożki tętnicze, czyli drogi odpływowe, prowadzą krew z komór do wielkich tętnic, aorty i pnia płucnego. U ich początków każde ujście tętnicze zamyka się trzema płatkami półksiężycowatymi (valvulae semilunares). Wszystkie trzy płatki półksiężycowate pnia płucnego tworzą zastawkę pnia płucnego (valva trunci pulmonalis), zaś płatki aorty zastawkę aorty (valva aorłae). Obie są zastawkami tętniczymi w odróżnieniu od zastawek przedsionkowo-komoro\vych, czyli żylnych.

Płatki półksiężycowate mają kształt gniazd jaskółczych; są one przyczepione do ścian tętnic. Każdy płatek składa się z włóknistego zrębu wiotkiej tkanki łącznej pokrytej od strony komory przez wsierdzie, ocl strony naczynia przez jego błonę wewnętrzną. Wypukłość płatka półksiężycowatego zwrócona jest ku komorze, wklęsłość ku tętnicy. Jego wypukły brzeg obwodowy przyczepia się do pierścienia włóknistego (anulusfibrosus) obejmującego ujście tętnicze, podobnie jak to wdzieliśmy w ujściach żylnych, natomiast brzeg drugi, wolny, prawie prosty, zwrócony jest do światła naczynia. W chwili rozkurczu komór płatki półksiężycowate wypuklają się ku komorom i wolne brzegi wszystkich trzech płatków każdego ujścia tętniczego stykają się z sobą. Wytwarzają one wtedy trójramienną gwiazdę. Środek wolnego brzegu każdego płatka, który odpowiada środkowi figury gwiazdowatej, wzmocniony jest małym guzkiem, tzw. grudką płatka półksiężycowatego (nodulus valvulae semilunaris). W obie strony od grudki wzdłuż wolncgo brzegu płatka biegnie szczególnie cienkie pasemko, łąkotka płatka półksiężycowatego (lunula valvulae stmilunaris). Grudka usadowiona jest pośrodku łąkotki i występuje nieco nad nią; wszystkie trzy grudki zamykają środek figury gwiazdowatej i razem z łąkotkami ostatecznie uszczelniają otwór dla powracającej fali krwi.

Każdemu płatkowi półksiężycowatemu odpowiada wypuklenie ściany tętnicy; w ten sposób wytwarzają się trzy zatoki pnia płucnego (sinus trunci puimonaiis) i trzy zatoki aorty (sinus aortae)\ powiększają się one, kiedy płatki wypełniają się krwią. Wypuklenie, które te trzy zatoki razem wywołują na aorcie, nazywamy opuszką aorty (bulbus aortae). Niektórzy wypuklenie takie tylko mniejsze odróżniają również w pniu płucnym — opuszka pnia płucnego.

Płatki półksiężycowate w ten sposób są ustawione, że w pniu płucnym jeden leży do przodu, jeden ze strony prawej i jeden ze strony lewej, podczas kiedy płatki aorty układają się jako tylny, prawy i lewy. Zatoki oznaczamy podobnie. / prawej i lewej zatoki aorty odchodzą tętnice wieńcowe, prawa i lewa.

Podobne prace

Do góry