Ocena brak

Zasady ustroju politycznego państwa

Autor /GicearoKeella Dodano /22.07.2006

1. Pojęcie ustroju politycznego.
Ustrój polityczny ? próba definicji. Ustrój jako pojęcie określające strukturę organizacyjną, kompetencje
i wzajemne zależności organów państwa. Geneza terminu ustrój ? myśl polityczna Arystotelesa (ustrój jako ?ujęcie w pewien porządek władz w ogóle a przede wszystkim naczelnej z nich, tj. rządu?). Ustrój polityczny ? rozumiany jako prawno- instytucjonalny wyraz struktury i funkcjonowania władzy politycznej.

2. Pojęcie państwa (trójelementowa definicja G. Jellinka).
Georg Jellinek niemiecki XIX-towieczny teoretyk państwa i prawa, sformułował tzw. trójelementową def. państwa, zgodnie z którą składowymi elementami tego pojęcia jest ludność, terytorium i władza najwyższa, suwerenna. Państwo to całość złożona z trzech składników. Def. ta dała podstawy do odróżniania w praktyce międzynarodowej, a następnie w prawie międzynarodowym państw od innych organizacji.

3. Państwo wg Arystotelesa. Podział zadań w państwie wg Arystotelesa.
Państwo według Arystotelesa ? państwo jako podmiot powstały na drodze naturalnego rozwoju, syntezy mniejszych wspólnot rodzinnych w osady, które łączyły się tworząc wspólnotę miasta-państwa. Wyodrębnił dwa zasadnicze rodzaje państw:
a) te, których ustrój odpowiadał ideałowi ?dobrych rządów?,
b) te, których ustroje uległy zdegenerowaniu.
Arystoteles uważał, że państwo jest wspólnotą (organizacją) ludzi równych, której celem jest zaspokojenie możliwie doskonałego życia obywateli. Arystotelesowska def. państwa została sformułowana w doniesieniu do społeczeństwa niewolniczego, więc członkami wspólnoty są tylko wolni obywatele posiadający prawa publiczne. Dla istnienia państwa są też niezbędni ludzie, którzy nie są obywatelami- chłopi, rzemieślnicy, którzy umożliwiają zrealizowanie celu państwa, jakim jest samowystarczalność oraz zdolność zaspokajania potrzeb jego obywateli.
Podział zadań w państwie według Arystotelesa. Polis służy człowiekowi, państwo ma mu pomagać, zaspokajać jego potrzeby. Tylko państwo osiąga wszechstronną samowystarczalność, może zaspokoić wszystkie materialne i duchowe potrzeby ludzi. Celem państwa jest stworzenie ludziom dobrego życia tzn. pełnego rozwoju materialnych i moralnych wartości, których ludziom potrzeba. W każdym państwie wyróżniał czynniki władcze:
? obradujący ? czynnik najważniejszy, rozstrzygał o sprawach wojny i pokoju, zawierający i rozwiązujący przymierza, stosujący kary śmierci, decydujący o wyborze urzędników i kontroli nad nimi,
? rządzący ? władza wykonawcza powinna być podporządkowana zgromadzeniu,
? sądzący ? powinien orzekać zgodnie z prawem i naturalnym poczuciem sprawiedliwości.

4. Klasyfikacja ustrojów państwowych wg Arystotelesa.
Klasyfikacja ustrojów państwowych według Arystotelesa:
- ustroje ?dobre?- rządy działające na rzecz dobra powszechnego:
? monarchia ? ustrój, w którym rządzi jednostka,
? arystokracja ? rządy grupy

Podobne prace

Do góry