Ocena brak

Zasady tworzenia prawa

Autor /Chubdiggiligo Dodano /15.12.2007

ZASADY TWORZENIA PRAWA

Wykład I

Źródła prawa powszechnie obowiązującego

KONSTYTUCJA RP w sposób kompleksowy uregulowała źródła prawa ? Rozdział III (próba usystematyzowania tej kwestii).

ŹRÓDŁO PRAWA to dokument urzędowy, zawierający reguły obowiązującego i wymagalnego zachowania ludzi i ich zrzeszeń, a także kompetencje instytucji publicznych, zwłaszcza organów państwa. Źródła prawa tak uregulowane zawarte zostały w Konstytucji RP.
Te regulacje muszą cechować się abstrakcyjnością i generalnością. Generalność oznacza, że regulacje te odnoszą się do nieokreślonej z góry ilości podmiotów, a abstrakcyjność oznacza, że odnoszą się do nieokreślonych z góry przypadków. Te reguły (normy) zapisane są w przepisach.

Cechy polskiego systemu źródeł prawa (co wchodzi w skład tego systemu):
Prawo w Polsce jest wyłącznie prawem stanowionym (ustanawianym przez odpowiedni organ państwa) w opozycji do prawa sankcjonowanego (czyli zwyczaju).

Elementy systemu źródeł prawa w RP
? Porozumienia zawarte przez RP z innymi państwami, czyli umowy międzynarodowe (stają się one źródłami prawa po ich podpisaniu, lub z chwilą ratyfikacji).
? Przepisy prawa ustanawianego przez organizacje międzynarodowe, które również stają się częścią polskiego systemu źródeł prawa.
? Ogólne zasady prawa, ale także i zwyczaje międzynarodowe, będące źródłami prawa międzynarodowego (zasady ponadczasowe, obowiązujące bez względu na to, czy one się
w jakiejś umowie znalazły, czy nie). Podstawą jest art. 9 Konstytucji RP.
? Układy zbiorowe pracy ? reguły umowne, ustanawiane między organizacjami pracodawców
i pracowników.

Źródło prawa stojące na najwyższym miejscu w RP, które zarazem określa system źródeł prawa to:

KONSTYTUCJA RP ? jest to akt normatywny, odnoszący się do fundamentalnych zagadnień danej państwowości. Obejmuje:
1) charakter tej państwowości,
2) określenie ustroju państwa,
3) określenie organów państwowych i ich funkcjonowanie,
4) węzłowe zagadnienia dotyczące sytuacji prawnej obywatela.

Rozdział II Konstytucji RP ?Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela? powinien znaleźć cię
w każdej konstytucji. W Konstytucji wszystko zależy od ustawodawcy. Powinny się w niej znaleźć kwestie fundamentalne. Uregulowanie jednak zbyt wielu kwestii powoduje, że staje się ona mało przejrzysta.
Argumenty decydujące o tym, że konstytucja jest aktem o najwyższej mocy prawnej:
1) Zasada konstytucjonalizmu (zawarta w art. 8) mówi o tym, że konstytucja jest najwyższym prawem w RP i jej przepisy należy stosować bezpośrednio (zwykle nie da się tych postanowień stosować bezpośrednio, wówczas należy sięgnąć do innych ustaw).
2) Tryb dokonywania zmian i tryb uchwalania nowej konstytucji. Obecnie nigdzie nie jest uregulowany tryb zmiany obowiązującej konstytucji na nową. Natomiast zmiana w aktualnie obowiązującej konstytucji jest uregulowana w niej samej ? może tego dokonać Sejm.

Podobne prace

Do góry