Ocena brak

Zasady prawa małżeńskiego

Autor /baittiggeft Dodano /26.04.2005

Małżeństwo jest instytucją powszechną i podstawową dla każdego społeczeństwa, istniejącą w każdej kulturze. Jest to trwały w swym celu związek między osobami będący uniwersalną instytucją społeczną i zazwyczaj wiążący osoby emocjonalnie, ekonomicznie i prawnie. Małżeństwo stanowi najczęściej podstawę rodziny. Reguły funkcjonowania małżeństwa wyznaczają normy obyczajowe, moralne, religijne i prawne. Jest to związek, w którym małżonkom przysługuje prawo współżycia seksualnego, a ich potomstwu prawo dziedziczenia dóbr materialnych i kulturowych wartości. Na przestrzeni dziejów, a także w przestrzeni geograficznej, funkcjonowało i funkcjonuje wiele typów małżeństw;
1. Monogamiczne i poligamiczne (w tym poliginiczne), gdy jeden mężczyzna ma kilka żon i poliandryczne, kiedy kobieta tworzy związek z kilkoma mężczyznami).
2. Patriarchalne i matriarchalne ( w zależności od tego, kto cieszy się w nim najwyższym autorytetem) i egalitarne (demokratyczne).
3. Endogamiczne i egzogamiczne ( w zależności od tego, czy związek małżeński zawierany jest w ramach własnej zbiorowości, czy też między osobami należącymi do różnych grup społecznych i terytorialnych).

Najistotniejszymi spośród rządzących prawem małżeńskim są zasady:
1. monogamii,
2. równouprawnienia małżonków w ich wzajemnych relacjach i w stosunkach z ich wspólnymi dziećmi,
3. świeckość,
4. trwałość związku małżeńskiego.

Zasada monogamii
Małżeństwo w Polsce jest pojmowane jako związek monogamiczny. Osoba, która pozostaje w związku małżeńskim nie może zawierać kolejnych małżeństw. Zawarcie związku małżeńskiego przez taką osobę jest na gruncie KK przestępstwem i podlega karze, a na gruncie prawa rodzinnego takie małżeństwo może zostać unieważnione. Konsekwencje przyjęcia zasady monogamicznego charakteru małżeństwa są wyrażone w art. 23 KRiO. Z zasadą monogamicznego charakteru związku małżeńskiego związana jest klauzula porządku publicznego. Polega ona na stosowaniu zagranicznego prawa małżeńskiego z zastrzeżeniem, że nie będzie to sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP. Takimi zasadami są m.in. równość wszystkich wobec prawa bez względu na płeć i monogamiczny charakter małżeństwa.

Zasada równouprawnienia małżonków

Równouprawnienie małżonków w ich wzajemnych relacjach i w stosunkach z ich wspólnymi dziećmi wyrażone zostało w art. 23 KRiO, a następnie uszczegółowione w wielu innych przepisach tego kodeksu. Ma ono umocowanie w stanowiących o równości płci przepisach wielu najważniejszych dokumentach międzynarodowych i w Konstytucji RP. Najistotniejszymi przejawami równouprawnienia małżonków jest:
- równy wiek mężczyzny i kobiety wymagany do zawarcia małżeństwa (art. 10 KRiO),
- odstąpienie od preferowania nazwiska mężczyzny w przepisach o nazwisku małżonków po zawarciu ich związku (art. 25 KRiO),
- wspólne decydowanie o istotnych sprawach rodziny ( art.

Podobne prace

Do góry