Ocena brak

ZASADA NULLUM CRIMEN SINE LEGE - "NIE MA PRZESTEPSTWA BEZ USTAWY"

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

Jest to jedna z najważniejszych zasad prawa karnego , jest istotnym składnikiem idei państwa prawa. Ma chronić jednostkę przed arbitralnym posługiwaniem sie represja karna przez organy państwowe. Zasada ta została uroczyście sformułowana w Art 8 Deklaracji o Ochronie Praw Człowieka i Obywatela z 1789r. Uznana została za zawierająca jedno z podstawowych praw człowieka

W polskim prawie zasada ta została sformułowana w art42 Konstytucji RP (" Odpowiedzialności karnej podlega tylko ten kto dopuścił sie czynu zabronionego przez ustawę obowiązująca w czasie jego popełnienia")

Zasada ta sformułowana jest również w bardziej rozbudowanej formie jako Nullum crimen nulla poena sine lege poenali anteriori. Wynikają z niej szczegółowe przesłanki:

- prawo karne musi być prawem pisanym i zwartym w ustawie " nullum crimen sine lege scripta"

- przepisy karne musza opisywać przestępstwo w sposób maksymalnie dokładny "nullum crimen sine lege certa"

- nie dopuszczalne jest stosowanie analogii na niekorzyść oskarżonego

- ustawa karna wprowadzająca odpowiedzialność lub ja zaostrzająca nie może działać wstecz "nullum crimen sine lege praevia - lex retro non agit"

- kara za przestępstwo musi być określona we wcześniej przewidzianej i wydanej ustawie "nulla poena sine lege"

Adresatem tych reguł jest przede wszystkim sędzia rozpatrujący konkretna sprawę , jak również ustawodawca w szczególności jeżeli chodzi o pkt. 1 i 2.

Podobne prace

Do góry