Ocena brak

Zasada bezpiecznej i higienicznej pracy

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Zasada ta zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nie wyłączając jakichkolwiek zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki i techniki. Na treść tego obowiązku składa się ochrona zdrowia i życia, a także warunków pracy, poprzez odpowiednie zabezpieczenie maszyn, urządzeń, zapobieganie i zwalczanie szkodliwego wpływu środowiska pracy na zdrowie pracujących poprzez właściwą wentylacje, oświetlenie, temperaturę itp. KP przewiduje prawo do samoobrony pracownika przed niebezpiecznymi warunkami pracy. Po pierwsze w przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia to pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy i zawiadomić niezwłocznie przełożonego.

Za czas powstrzymania się od pracy pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Po drugie pracownik wykonujący prace, gdzie wymagana jest odpowiednia sprawność psychiczna (np. kaskader, pilot, chirurg), jeśli czuje się źle, może powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym fakcie przełożonego. Jest to okres niewykonywania pracy usprawiedliwiony, ale niepłatny. Po trzecie pracownik może rozwiązać umowę o prace, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W tym przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie.

Podobne prace

Do góry