Ocena brak

Zarząd województwa

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

1.Zarząd jest organem wykonawczym województwa.

2.W skład pięcioosobowego zarządu województwa wchodzą marszałek województwa jako przewodniczący, 1 lub 2 wicemarszałków oraz pozostali członkowie.

3.Marszałek oraz pozostali członkowie zarządu mogą być wybrani także spoza składu sejmiku.

4.Członkostwa w zarządzie nie można łączyć z członkostwem w organach innej jednostki samorządu terytorialnego, z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła lub senatora.

5.Jeśli sejmik województwa nie dokona wyboru zarządu w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyniku wyborów – ulega rozwiązaniu z mocy prawa.

6.Po rozwiązaniu sejmiku przeprowadza się wybory przedterminowe, które zarządza Premier w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania sejmiku województwa.

7.Funkcje organów województwa, do czasu wyboru zarządu województwa przez nowy sejmik, pełni właściwy terytorialnie wojewoda.

8.O ile nowo wybrany sejmik nie dokona wyboru zarządu w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyniku wyborów, ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Nie przeprowadza się wówczas ponownych wyborów. Do dnia wyboru sejmiku na kolejną kadencję oraz wyboru zarządu województwa zadania i kompetencje sejmiku i zarządu przejmuje właściwy terytorialnie wojewoda.

9.Zarząd województwa wykonuje zadania województwa nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

10.Do zadań zarządu należy:

- Wykonywanie uchwał sejmiku województwa

- Gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo

- Przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa

- Przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie

- Organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi

- Kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników

- Uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego

11.Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych.

12.Zasady i tryb działania zarządu województwa określa statut województwa.

Podobne prace

Do góry