Ocena brak

Zarząd powiatu

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

 • Zarząd jest organem wykonawczym powiatu.

 • W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako przewodniczący oraz pozostali członkowie w liczbie od 3 do 4 osób, w tym wicestarosta, wybrani przez radę powiatu ze swego grona, bądź spoza składu rady.

 • Członkostwa w zarządzie nie można łączyć z członkostwem w organie samorządu gminy i województwa oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła albo senatora.

 • Jeśli rada powiatu nie dokona wyboru zarządu w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów – ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Po rozwiązaniu rady powiatu z w/w przyczyny przeprowadza się wybory przedterminowe, które zarządza wojewoda w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania rady powiatu.

 • O ile nowo wybrana rada powiatu nie dokona wyboru w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów, ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Nie przeprowadza się wówczas ponownych wyborów przedterminowych. Do dnia wyboru rady powiatu na kolejną kadencję oraz wyboru zarządu powiatu zadania i kompetencje rady i zarządu powiatu przejmuje komisarz rządowy ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek wojewody.

 • Zarząd wykonuje uchwały rady powiatu oraz zadania powiatu określone przepisami prawa.

 • Do zadań zarządu należy w szczególności:

  • Przygotowywanie projektów uchwał rady

  • Wykonywanie uchwał rady

  • Gospodarowanie mieniem powiatu

  • Wykonywaniem budżetu powiatu

  • Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu z zastrzeżeniem, że szczególne warunki lub zasady powołania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników powiatowych służ, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu określa odrębna ustawa

   • Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną.

   • Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.

Podobne prace

Do góry