Ocena brak

Zapory

Autor /Darek Dodano /31.01.2012

Wśród budowli, których zadaniem jest wytrzymać napór mas wody są zapory oraz bariery pływowe. Zapory (tamy) buduje się w celu utworzenia sztucz­nych zbiorników wodnych oraz kontroli przepływu wody w rzekach, by zapobiegać klęskom powo­dzi. Zapora spiętrza wodę, tworząc próg wodny idealny do pozyskiwania energii w elektrowni wod­nej. Katastrofy zapór powodują ogromne znisz­czenia materialne i śmierć wielu ludzi wskutek gwałtownego przyboru wód w korycie rzeki poni­żej tamy, niezwykle istotne jest więc zminimali­zowanie zagrożenia. W sierpniu 1979 roku wsku­tek zawalenia się zapory Manchu w Indiach zginęło 5000 ludzi w mieście Gujarat.
W czasie budowy stałej zapory zwykle najpierw wznoszona jest betonowa ściana grodziową. Jej zadaniem jest czasowa zmiana koryta rzeki. Woda jest przerzucana systemem rur, kanałów i tuneli, tak że miejsce, gdzie powstaje właściwa zapora, pozostaje podczas budowy suche. Z powodu wzro­stu ciśnienia wody wraz z głębokością grubość zapory u podstawy jest znacznie wyższa niż u szczytu (korony).
Niektóre zapory wykonywane są z ziemi, z rdze­niem z gliny, który zapewnia nieprzepuszczalność. Niekiedy rdzeń wykonywany jest ze zbrojonego betonu, co przyspiesza budowę. Inne, większe za­pory wznoszone są w całości z betonu, którego wytrzymałość umożliwia wznoszenie struktur znacznie cieńszych niż budowle ziemne. Beton jest przy tym łatwiejszy do formowania w dokładnie obliczone łuki, które minimalizują siły działające prostopadle na ścianę zapory.

Podobne prace

Do góry