Ocena brak

Zanik zmienności w obrębie gatunku

Autor /Milenka Dodano /31.01.2012

Niektórzy naukowcy przypuszczają, że na Ziemi istnieje około 5 milio­nów gatunków roślin, zwierząt, grzybów, bakterii i innych organizmów. Inni sądzą, że liczba ta może sięgać nawet 100 mln.
W jakim tempie gatunki te wymierają? W rejo­nach takich jak chociażby Morze Arktyczne, gdzie świat przyrody ożywionej nie jest zbyt bogaty, sto­sunkowo niewiele gatunków uległo zagładzie. Przykładem gatunku, któremu nie udało się jednak przetrwać, może być krowa morska Stellera - ważą­cy około sześciu ton ssak morski, który wskutek ustawicznie prowadzonych polowań uległ całko­witej zagładzie w połowie XVIII stulecia.
Całkowicie odmienna sytuacja ma miejsce w rejonach, w których występuje wielka obfitość gatunków roślin i zwierząt, czego doskonałym przykładem są tropikalne lasy równikowe. Niektóre gatunki prawie na pewno wymrą, zanim jeszcze zostaną odkryte przez człowieka. Ogromne połacie lasów wycina się, aby uzyskać surowiec i po­wierzchnię pod pola uprawne, hodowlę, siedziby ludzkie i zakłady przemysłowe. Wraz z nimi giną tysiące roślin i zwierząt.

Zanik różnorodności na poziomie gatunku przy­czynia się do wzrostu zainteresowania opinii pub­licznej zagrożeniem istnienia organizmów - mniej­szych i większych. Przykładowo, wilgotne lasy Konga, Ruandy i wschodniej Afryki dają schro­nienie liczącej już tylko 300-400 osobników popu­lacji goryli górskich. Wielu ludzi zdaje sobie spra­wę z dramatycznego położenia tych fascynujących zwierząt. Na program ich ratowania przeznaczono miliony dolarów, a turystyka, której celem jest podziwianie goryli górskich, umożliwia zebranie dodatkowych funduszy. Siedziby goryli strzeżone są przed kłusownikami i innymi czynnikami, które mogłyby zakłócić ich spokój.
Całkowite wyginięcie gatunku grozi żyjącym na Polinezji i innych wyspach Pacyfiku ślimakom. Co prawda nie budzą one większego zaintereso­wania opinii publicznej - pozbawione puszystego futerka raczej nie mogą konkurować z. gorylami -ale są niezwykle interesujące dla biologów. Ba­dania naukowe dowodzą, że zwierzęta te to mi­niaturowy obraz ewolucji. Badania dotyczące ich zachowania, odżywiania, rozmnażania, zachowań i walki o przetrwanie oraz genetyki dają nieoce­niony wgląd w procesy ewolucji i selekcji, poka­zując, w jaki sposób powstają nowe gatunki.
Niestety, zniszczenie ich naturalnych siedzib stwarza zagrożenie dla około 1000 gatunków tych zwierząt. Niektóre gatunki straciliśmy już bezpo­wrotnie, a setki są w poważnym niebezpieczeń­stwie. Około 20 gatunków hoduje się w niewoli - głównie w plastikowych pojemnikach - ale wygi­nięcie wielu ślimaków jest już faktem.

Podobne prace

Do góry