Ocena brak

Zanieczyszczenia wody

Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014

Woda jest jednym z głównych elementów środowiska zewnętrznego, któremu życie na Ziemi zawdzięcza swe istnienie. Woda pokrywa ok. 75% powierzchni globu i jest wykorzystywana przez człowieka do wielorakich celów, także do celów przemysłowych i energetycznych.

Wody biorące udział w cyklu kołowym w przyrodzie nazywa się wodami naturalnymi. Dzielą się one na wody opadowe, wody podziemne i wody powierzchniowe. W trakcie obiegu kołowego woda stykając się z różnego rodzaju substancjami nieorganicznymi i organicznymi, rozpuszcza je w różnych ilościach. Jeżeli woda w czasie swojej wędrówki kontaktuje się z substancjami szkodliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia, staje się zanieczyszczona pod względem fizycznym, chemicznym, bądź biologicznym (bakteriologicznym).

Do naturalnych składników występujących w wodach zalicza się sole wapnia, magnezu, sodu i inne substancje. Wody naturalne, głównie powierzchniowe, zawierają bakterie i mikroorganizmy, wśród których mogą być patogeny. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne wód powierzchniowych są zazwyczaj spowodowane odpro-

wadzaniem do nich ścieków miejskich, a także ścieków z niektórych zakładów przemysłowych. Przeżywalność bakterii i wirusów w wodzie jest zależna od temperatury, odczynu wody i innych składników i wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy.

W wodach naturalnych, szczególnie podziemnych, mogą być obecne metale, ciężkie, takie jak ołów, miedź i inne a także arsen w większych ilościach, niż przewidują przepisy sanitarne. Wody powierzchniowe, a wyjątkowo wody podziemne mogą ulegać zanieczyszczeniom radioaktywnym.

Wody powierzchniowe powstałe głównie ze spływu wód opadowych po powierzchni ziemi, z reguły są zanieczyszczone. Gleba stanowi naturalny zbiornik wszelkiego rodzaju odpadów organicznych, zawierających często bakterie chorobotwórcze oraz odpadów nieorganicznych. Wskutek coraz większego stosowania nawozów sztucznych i różnego rodzaju pestycydów, związki te powodują zanieczyszczenie wody w takim stopniu, że staje się ona szkodliwa dla zdrowia ludzi i całego życia na Ziemi. Głównym jednak źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych są ścieki przemysłowe i miejskie.

Ścieki są to wody odpadowe z procesów produkcyjnych oraz wody zużyte przez człowieka do zaspokojenia jego bezpośrednich potrzeb życiowych, jak przygotowanie pokarmów, utrzymanie czystości itp.

Ścieki pod względem sanitarnym można podzielić na:

-    bytowo-gospodarcze, powstające ze zużytej bezpośrednio przez człowieka wody;

-    przemysłowe stanowiące wody odpadowe z produkcji;

-    miejskie, powstające na skutek działalności gospodarczej miasta, składające się ze ścieków przemysłowych i ścieków bytowo-gospodarczych;

-    ścieki lub wody opadowe, powstające w czasie deszczu (śniegu) zmywającego zanieczyszczenia z powierzchni miast, osiedli i obiektów przemysłowych; w początkowym okresie padania deszczu stężenie zanieczyszczeń w tych wodach jest bardzo duże, a później zanieczyszczenia ulegają rozcieńczeniu.

Ścieki przemysłowe mają skład fizyczny i chemiczny bardzo zróżnicowany. Każdy przemysł ma ścieki charakterystyczne dla jego rodzaju produkcji, np. ścieki z zakładu przemysłu mięsnego zawierają duże ilości związków organicznych, natomiast ścieki z produkcji kwasu siarkowego obciążone są głównie związkami nieorganicznymi.

 

Podobne prace

Do góry