Ocena brak

Zanieczyszczenia wód

Autor /Teofil Dodano /22.09.2011

Zanieczyszczenia wód, w zależności od ich pochodzenia, ogólnie możemy podzielić na komunalne , przemysłowe i rolnicze. Zanieczyszczenia komunalne to przede wszystkim ścieki miejskie powstające na skutek działalności bytowej i gospodarczej człowieka. Jest to mieszanina odpadów z gospodarstw domowych, wydalin fizjologicznych człowieka i zwierząt domowych, odpadów ze szpitali, łaźni , pralni i zakładów przemysłowych.

Zanieczyszczenia przemysłowe to przede wszystkim wszelkie ścieki przemysłowe wylewane do rzek strumieni czy jezior. Ścieki te powstają przy wydobywaniu i uszlachetnianiu surowców, przy wszelkiego rodzaju myciu i oczyszczaniu półproduktów i produktów finalnych, w transporcie hydraulicznym , w trakcie chłodzenia urządzeń, filtracji, destylacji, flotacji i podczas wielu innych zabiegów wykonywanych w różnorakiej produkcji.

Woda stosowana we wszelkich procesach technologicznych rozpuszcza zanieczyszczenia surowca, sam surowiec oraz różne stosowane substancje, które się z nią stykają czy są do niej dodawane. Charakterystycznymi zanieczyszczeniami ścieków przemysłowych są: sole metali ciężkich, kwasy, zasady mineralne, cyjanki, toksyczne związki organiczne ( fenole, ropa naftowa i jej pochodne, barwniki ), wody pochłodnicze o podwyższonej temperaturze.

Chemizacja rolnictwa, przejawiająca się w coraz większym zużyciu nawozów mineralnych i środków ochrony roślin na jednostkę powierzchni, powoduje, że spływy z terenów rolniczych zawierają znaczne ilości wypłukiwanych z gleby nawozów, które są bezpośrednią przyczyną eutrofizacji wód powierzchniowych i zanieczyszczenie nimi wód gruntowych. Jeszcze większym problemem dla środowiska są środki ochrony roślin, wypłukiwane z pól.

Wymywane do wód powierzchniowych pestycydy mogą spowodować ograniczenie rozwoju lub śmierć organizmów w nich żyjących; mogą przenikać również do studni i ujęć wody pitnej, zagrażając zdrowiu zwierząt gospodarskich i ludzi korzystających z tej wody.

Zanieczyszczenia wody mogą występować w postaci rozpuszczonejlub tworzyć zawiesinę. Najważniejsze czynniki zanieczyszczające to: azotany, chlorki, siarczany, fosforany, jony metali ciężkich, fenole, barwniki, pestycydy, detergenty, radioizotopy i inne.

Podobne prace

Do góry