Ocena brak

Zamówienie z wolnej ręki

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem, który stosuje się wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie, np. drobne zakupy (do 3 tyś euro).

Zamówienie w tym trybie przekracza­jące równowartość 20 tyś. euro wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Celem, którym kieruje się ustawodawca, wprowadzając administracyjne tryby postępowania w związku z wydatkowaniem publicznych środków fi­nansowych, jest osiągniecie - dzięki równemu traktowaniu oferentów przy poszanowaniu zasad powszechności i jawności - stanu uczciwej i otwartej konkurencji na rynku zamówień publicznych, co pozwala dostawcom i wy­konawcom osiągnąć maksimum korzyści, natomiast podmiotom zamawiają­cym umożliwia dostęp do szerszego wyboru konkurencyjnych ofert

Dostawca lub wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, ma prawo do protestu i odwołań. W sprawach nie uregulowanych w ustawie o zamówie­niach publicznych do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy ko­deksu postępowania cywilnego o sądzie polubownym (tzw. zespół arbitrów).

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jest centralnym organem admini­stracji państwowej realizującym zadania o charakterze prawnym i administra­cyjnym w sprawach z zakresu zamówień publicznych. Do zadań Prezesa należą działania o cha­rakterze ogólnym (przygotowywanie projektów aktów prawnych, opiniowanie projektów aktów prawnych o charakterze międzyresortowym dotyczących za­mówień publicznych), jak i o charakterze indywidualnym (wydawanie decyzji zatwierdzających wybór trybu innego niż przetarg nieograniczony, skracanie terminów składania ofert, zwalnianie z obowiązku wnoszenia wadium w try­bach przetargowych, wyrażanie zgody na wniosek zamawiającego na sporzą­dzenie oferty w języku powszechnie używanym w handlu międzynarodowym itd.). Druga grupa zadań związana jest z wydawaniem “Biuletynu Zamówień Publicznych", zapewnieniem warunków administracyjnych do funkcjonowania arbitrażu, organizowaniem systemu szkoleń oraz kierowanie nimi itp.

Podobne prace

Do góry