Ocena brak

Zamówienia publiczne - Zamówienie z wolnej ręki

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

To tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający udziela zamówienia po rokowaniach tylko z jednym dostawcą. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki m.in. gdy dokonuje zamówień dodatkowych, nie przekraczających 20% wartości uprzedniego zamówienia, zawiera umowę o przeprowadzenie badań, ze względu na szczególny rodzaj dostaw, dokonuje zamówienia na twórcze prace projektowe. Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość 20000 EURO, zastosowanie tego trybu wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu.

W stosunku do decyzji podejmowanych przez zamawiającego, gdy naruszają one przepisy ustawy i mają negatywny wpływ na sytuację dostawcy, a wartość zamówienia przekracza 20000 EURO, mogą być wnoszone protesty. Rozpatruje je w ciągu 7 dni zamawiający. Od rozstrzygnięć tych przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu, które rozpatruje zespół arbitrów. Rozstrzygnięcia arbitrów są ostateczne i wiążące zarówno dla zamawiającego, jak i dostawcy.

Podobne prace

Do góry