Ocena brak

Zamówienia publiczne - Ustawa wyróżnia sześć trybów udzielania zamówień publicznych

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

Przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, przetarg dwustopniowy, negocjacje z zachowaniem konkurencji, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki.

Podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony, zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w innym trybie niż przetarg nieograniczony wyłącznie gdy wynika to z przepisów ustawy. W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30000 EURO nie jest obowiązkowy tryb przetargu nieograniczonego.

Zamawiający obowiązany jest do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne i do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienie publicznego wyklucza się m.in. dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat wyrządzili szkodę nie wykonując lub wykonując zamówienie z nienależytą starannością oraz dostawców, którzy zalegają uiszczeniem podatków i składek.

Podobne prace

Do góry