Ocena brak

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013

Umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, objęte odrębnym reżimem prawnym określonym w ustawie z 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych. Regulacja prawna z.p. stanowi formę kontroli zawierania umów o roboty i dostawy oraz usługi opłacane w całości lub w części ze środków publicznych. Reżim taki jest wprowadzany we wszystkich państwach, a w krajach socjalistycznych funkcjonował pod nazwą zamówień rządowych. W Polsce zagadnienie to regulowała początkowo ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

Prawo zamówień publicznych stosuje się do zamówień udzielanych przez: 1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; 2) inne niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej; 3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50% lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego; 4) inne, niż określone w pkt 1-3, podmioty, jeżeli z.p. jest udzielane w celu wykonania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 122 prawa zamówień publicznych, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności: a) finansują je w ponad 50% lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego; 5) inne, niż określone w pkt. 1 i 2, podmioty, jeżeli ponad 50% wartości udzielanego przez nie z.p. jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3; 6) inne, niż określone w pkt 1 i 2, podmioty, jeżeli z.p. jest finansowane z udziałem środków, których przyznanie jest uzależnione od zastosowania procedury udzielania zamówienia określonej w ustawie; 7) podmioty, którym podmioty, o których mowa w pkt 1-3, udzieliły koncesji na roboty budowlane, w zakresie, w jakim udzielają z.p. w celu jej wykonania.

Ustawy nie stosuje się do: 1) z.p. udzielanych na podstawie: a) procedury organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansowej, jeżeli z.p. ma być finansowane z udziałem środków, których przyznanie jest uzależnione od zastosowania procedur odmiennych niż określone w ustawie; b) umów zawieranych między rządem Rzeczypospolitej Polskiej i rządami państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa procedury udzielania z.p.; c) umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotyczącej wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa ta przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania z.p.; 2) z.p. Narodowego Banku Polskiego związanych z: a) wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w szczególności z.p. na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych; b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa; c) obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym; d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami; e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami; f) gromadzeniem złota i metali szlachetnych; g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń pieniężnych; 3) z.p., których przedmiotem są: a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze; b) usługi Narodowego Banku Polskiego; c) usługi telekomunikacyjne świadczone drogą satelitarną; d) usługi telefoniczne, teleksowe lub radiotelefoniczne; e) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych; f) uzbrojenie; g) nabycie praw do transmisji programów przez nadawców radiowych lub telewizyjnych; h) zakup czasu antenowego; i) nabycie własności i innych praw do nieruchomości; j) usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych; 4) umów z zakresu prawa pracy; 5) zawierania przez pracodawcę umów o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do pracowniczego programu emerytalnego; 6) z.p. objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa; 7) z.p. na usługi udzielane innemu zamawiającemu, któremu przyznano wyłączne prawo do świadczenia tych usług; 8) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na podstawie ustaw; 9) z.p. i konkursów, których wartość nie przekracza 6000 euro; 9) zamówień finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej przeznaczonych na modernizację gospodarstw rolnych.

W postępowaniach o udzielenie z.p., których przedmiotem są usługi 1) w zakresie ochrony, z wyjątkiem związanych z konwojowaniem pieniędzy i kosztowności, 2) socjalne, 3) hotelarskie, 4) restauracyjne, 5) transportu kolejowego, 6) transportu morskiego i żeglugi śródlądowej, 7) prawnicze, 8) w zakresie doradztwa personalnego, 9) w zakresie szkolenia, 10) zdrowotne, 11) w zakresie kultury, 12) w zakresie sportu i rekreacji, 13) detektywistyczne - zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących wstępnych ogłoszeń informacyjnych, terminów, wadium, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, a dla zamówień określonych w pkt 3-13 również przeslanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz obowiązku zatwierdzenia w tych przypadkach trybu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi wymienione wyżoej oraz inne usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. Zamawiający nie może w celu uniknięcia procedur udzielania z.p. określonych ustawą łączyć innych zamówień z usługami. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi polegające na rozmieszczeniu lub instalacji dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. Jeżeli z.p. obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.

Zasady udzielania. Z.p. może być udzielone wyłącznie dostawcy lub wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych w ustawie w jednym z następujących trybów: 1) przetargu nieograniczonego; 2) przetargu ograniczonego; 3) negocjacji z ogłoszeniem; 4) negocjacji bez ogłoszenia; 5) zamówienia z wolnej ręki; 6) zapytania o cenę; 7) aukcji elektronicznej.

Przetarg nieograniczony. Podstawowym trybem udzielania z.p. jest przetarg nieograniczony. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia z.p., w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej, jeżeli ma taką stronę. Jeżeli wartość z.p. przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Prezesowi Urzędu. Jeżeli wartość z.p. na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000 euro, a na dostawy lub usługi - 130 000 euro, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Niezwłocznie po przekazaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu również Prezesowi Urzędu. Jeżeli wartość z.p. na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro, a na dostawy lub usługi - 5 000 000 euro, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu również w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w inny sposób. Ogłoszenie o z.p., powinno być odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób. Ogłoszenie: nie może zostać odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego przekazania Prezesowi Urzędu lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; nie może zawierać informacji innych niż przekazane Prezesowi Urzędu lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; zawiera informację o dniu jego przekazania Prezesowi Urzędu lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Przetarg ograniczony. To tryb udzielenia z.p., w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. Jeżeli wartość z.p. nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 15 dni od dnia ogłoszenia. Jeżeli wartość z.p. przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym nie może być krótszy niż 37 dni od dnia przekazania Prezesowi Urzędu ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli wartość z.p. dla robót budowlanych przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 130 000 euro, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym nie może być krótszy niż 37 dni od dnia przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia z.p., zamawiający może wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, jednak nie krótszy niż 15 dni. w takim przypadku ogłoszenia przekazuje się Prezesowi Urzędu faksem lub za pomocą formularza umieszczanego na stronie internetowej Urzędu, a Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - faksem lub drogą elektroniczną.

Negocjacje z ogłoszeniem. To tryb udzielenia z.p., w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Zamawiający może udzielić z.p. w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki z.p. nie zostały w istotny sposób zmienione; 2) w wyjątkowych sytuacjach, gdy przedmiotem z.p. są roboty budowlane lub usługi, których charakter lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny; 3) nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty; 4) przedmiotem z.p. są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju; 5) wartość z.p. nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.

Jeżeli wartość z.p. na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro, a na dostawy lub usługi - 5 000 000 euro, zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem wymaga uprzedniej zgody Prezesa Urzędu, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.

Negocjacje bez ogłoszenia. To tryb udzielenia z.p., w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Zamawiający może udzielić z.p. w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki z.p. nie zostały w istotny sposób zmienione; 2) został przeprowadzony konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych; 3) przedmiotem z.p. są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju; 4) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Jeżeli wartość z.p. przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia wymaga uzyskania uprzedniej zgody Prezesa Urzędu, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej. Jeżeli wartość z.p. dla robót budowlanych przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 130 000 euro, zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia wymaga również uprzedniego przekazania Komisji Europejskiej informacji o unieważnieniu postępowania. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przekazując wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji.

Zamówienie z wolnej ręki. To tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela z.p. po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze; b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów; c) w przypadku udzielania z.p. w zakresie działalności twórczej lub artystycznej; 2) przeprowadzono konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie z.p. z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej; 3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie z.p., a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia z.p.; 4) w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie z.p., z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki z.p. nie zostały w istotny sposób zmienione; 5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; 6) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu z.p. w niej określonego; 7) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

Jeżeli wartość z.p. przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, zastosowanie trybu z wolnej ręki wymaga uzyskania uprzedniej zgody Prezesa Urzędu, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku z.p., których przedmiotem są: 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci; 2) dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej; 3) dostawy gazu z sieci gazowej; 4) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej; 5) powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe; 6) usługi przewozu kolejowego.

Najpóźniej z zawarciem umowy wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość z.p. przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

Zapytanie o cenę. To tryb udzielenia z.p., w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem z.p. są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość z.p. nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem z.p., która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Aukcja elektroniczna. To tryb udzielenia z.p., w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie aukcji elektronicznej, jeżeli przedmiotem z.p. są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość z.p. nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.

Protesty i odwołania. Dostawcom lub wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania z.p., przysługują środki odwoławcze w postaci protestu i odwołania. Postępowaniu odwoławczemu nie podlega jednak: 1) wybór trybu postępowania w sprawie o udzielenie z.p.; 2) zastosowanie preferencji krajowych; 3) odrzucenie wszystkich ofert.

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o z.p. dostawca lub wykonawca może złożyć umotywowany, pisemny protest do zamawiającego. W przypadku wniesienia protestu, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, nie wolno zawrzeć umowy w sprawie z.p. O złożeniu protestu zamawiający zawiadamia niezwłocznie dostawców lub wykonawców uczestniczących w danym postępowaniu. Zamawiający rozpatruje protest najpóźniej w ciągu 7 dni od jego wniesienia.

Od rozstrzygnięcia lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie zainteresowanemu dostawcy lub wykonawcy przysługuje odwołanie. Wnosi się je do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 3 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia lub 7 dni od upływu terminu rozpatrzenia informując jednocześnie zamawiającego. Odwołanie rozpatruje trzech arbitrów wybranych z listy arbitrów prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, przy czym prawo wyboru przysługuje zainteresowanemu dostawcy lub wykonawcy, zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu. Uwzględniając odwołanie zespół arbitrów może nakazać dokonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego albo je unieważnić. Uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu powszechnego na zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego.

Kontrola. Kontrola z.p. jest sprawowana przez Urząd Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji państwowej. Powołuje i odwołuje go Prezes Rady Ministrów. Organem doradczym i opiniodawczym Prezesa Urzędu jest Kolegium. Formy kontroli z.p. określa ustawa.

Podobne prace

Do góry