Ocena brak

Zamówienia publiczne

Autor /phedutoupiede Dodano /05.02.2007

Zamówienia publiczne

1. Definicja zamówienia publicznego i postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
a) Zamówienie publiczne- jest forma dokonywania zakupów przez organy administracyjne (umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi dostawy lub roboty budowlane opłacone w części lub w całości ze środków publicznych)
b) postępowanie o udzielenie zamówienia
Wśród procedur postępowania (ze względu na sposób prowadzenia) wyróżnia się:

– przetarg nieograniczony – udział bierze dwóch oferentów (nie dwie oferty),
– przetarg ograniczony (tylko zaproszone firmy),
– negocjacje z ogłoszeniem,
– negocjacje bez ogłoszenia,
– zapytanie o cenę,
– zamówienie z wolnej ręki
– aukcję elektroniczną2. Przyczyny uzasadniające powstanie odrębnych regulacji zamówień publicznych
normuje szczegółowo przepisy proceduralne
-regulujące konkurs( rozdział I),
-udzielenie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane (rozdział II),
- zamówienia sektorowe (rozdział III),
-postępowanie na zasadach szczegółowych (rozdział IV)

3. Źródła wspólnotowego prawa zamówień publicznych z prawem krajowym
Akty prawne UE
· Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych
·
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003

· Projekty aktów prawnych dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013


Akty prawne RP
· Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o Narodowym Planie Rozwoju

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (wraz z załącznikiem: Wniosek beneficjenta o płatność)

4. Instrumentalizacja zamówień publicznych

Jest to polityka , która zakłada stosowanie zamówień publicznych jako instrumentu do realizacji celów ekonomicznych i pozaekonomicznych. Jest zupełnie odmienna niż efektywna ponieważ stara się o realizacje również innych celów np. w przypadku zamówień na cele wojskowe. Polityka ta jest sprzeczna z ogólnymi zasadami Traktatu, ogólnie polityki mieszają się ze sobą i często jest tak że jest cel ale dobrze by był korzystny(ekonomiczny) Można wykorzystać wymieszanie polityk i polityka instrumentalizacji nie będzie sprzeczna z przepisami Traktatu.

5. Definicja podmiotu zamawiającego
Zamawiający, to osoba (fizyczna bądź prawna) albo jednostka nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana stosować ustawę p. z. p. przy udzielaniu zamówienia publicznego, czyli organizująca proces udzielenia zamówienia w oparciu o szczególny reżim prawny wynikający z tej ustawy. Są to różnego rodzaju jednostki organizacyjne sektora publicznego, objęte listą z art. 3 ustawy p.z.p. Wyjątkowo zamawiającym może być też osoba prywatna dysponująca środkami publicznymi bądź innymi, których przekazanie uzależniono od przestrzegania tego reżimu.

a) dyrektywy klasyczne i sektorowe
-sektorowe- wszystkie inne zamówienia udzielane przez organy publiczne nie związane z działalnością
dyrekt 93/38 dotycząca udzielania zamówień na dostawy , usługi i roboty budowlane ale w sektorze gospodarki, obecnie jest już nowa dyr.w zamówieniach sektorowych 2004/17 i okres jej implemacji mija 31.01.2006
- klasyczne – udzielane przez organy działające w pewnych sektorach gospodarki czyli dziedziny np. sektor energetyki, transportu, usług pocztowych

b) rodzaje dokładności sektorowej, wyjątki
W przypadku zamówień sektorowych podmioty typu organy adm. centr. i lokalnej samorządowej oraz podmioty prawa publicznego oraz związki organów adm. i podmiotów prawa publicznego tzn. pierwsze trzy z zobowiązanych klasycznymi wytycznymi. Działalność w sektorach objęta jest dyrektywą jeżeli są to sektory :
- z wykorzystaniem sieci (np. komunikacja , woda, prąd , ogrzewanie)
- z

6. Pojęcia
a) roboty budowlane
Roboty budowlane są to prace dotyczące obiektów budowlanych w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). Polegają one na wykonaniu robót budowlanych bądź zaprojektowaniu i zarazem wykonaniu takich robót, a także prace polegające na wykonaniu robót budowlanych przez osobę trzecią, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Szczególną odmianą tego rodzaju zamówień są umowy o roboty budowlane obejmujące dodatkowo koncesję na eksploatację obiektu budowlanego, w ramach których wynagrodzeniem za wykonanie zamówionych robót jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z dopłatą
b) dostawy

· Dostawa
· • umów o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw, zwłaszcza użytkowania, służebności, najmu, dzierżawy i leasingu;mi określa się świadczenia stanowiące przedmiot:
· umów o przeniesieniu własności rzeczy, energii lub praw, zwłaszcza sprzedaży i dostawy;
· • innych umów o podobnym charakterze umożliwiających zbywanie jakichkolwiek dóbr,
c) usługi
Usługi to wszelkie prace lub inne świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy

d) koncesje
Pojęcie „koncesja” ściśle związane jest z reglamentacją (czyli ograniczaniem) swobody działalności gospodarczej. Koncesja to akt administracyjny uprawniający do wykonywania ściśle określonej działalności gospodarczej w sposób i na warunkach określonych w przepisach prawa i koncesji wydanej na ich podstawie.
7. Rodzaje procedur przetargowych
1. Rodzaje Procedur Przetargowych
Dyrektywy przewidują trzy typy prcedur, które mogą być zastosowane przez zleceniodawcę: :
o Procedura Otwarta
Wszyscy zainteresowani dostawcy, zleceniobiorcy lub usługodawcy mogą składać swoje oferty.
o Procedura Ograniczona
Swoją ofertę mogą zgłaszać tylko ci dostawcy, zleceniobiorcy lub usługodawcy, którzy zostali zaproszeni przez zleceniodawcę.
o Procedura Negocjowana
Zleceniodawca konsultuje się z dostawcami, zleceniobiorcami lub usługodawcami, których sam wybiera oraz negocjuje warunki umowy z jednym z nich lub z kilkoma.
Zauważ: Procedura negocjowana może być stosowana tylko w uzasadnionych przypadkach oraz jeżeli warunki niezbędne do jej zastosowania zostały spełnione.
W przypadku umów dotyczących instytucji użyteczności publicznej istnieje możliwość zastosowania wszystkich trzech procedur pod warunkiem opublikowania w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej wniosku o chęci wzięcia udziału w przetargu. Podkreślenia wymaga, że w procedurze otwartej i ograniczonej wszystkie negocjacje z kandydatami w sprawie realizacji przetargu dotyczące zasadniczych aspektów kontraktu a w szczególności cen są wykluczone, jednakże dopuszcza się możliwość dyskusji ale tylko i wyłącznie w celu wyjaśnienia lub uzupełnienia zawartości ofert przetargowych lub wymagań zleceniodawcy pod warunkiem, że nie będzie to prowadziło do dyskryminacji.

8. Rodzaje funkcjonowania ogłoszeń
-przetarg nieograniczony
-Przetarg ograniczony
-negociacjie z ogłoszeniem
-negocjacje bez ogłoszenia
-zamówienia z wolnej ręki
-zapytanie o cenę
-aukcje elektroniczne

9. Kryteria kwalifikacji- wpis na liste urzędową
W niektórych państwach unijnych odpowiednie władze prowadzą oficjalne listy (rejestry) wykonawców upoważnionych (certyfikowanych) do ubiegania się o zamówienia publiczne. Zgodnie z art. 29 ust. 3 wpis na taką listę (uzyskanie stosownego certyfikatu) jest alternatywnym dowodem zdolności oferenta do wykonania zamówienia i oznacza jedynie domniemanie, że dany wykonawca spełnił odpowiednie warunki podmiotowe (dotyczące wiarygodności, sytuacji finansowej i ekonomicznej oraz wiedzy i możliwości technicznych) wymagane od kandydatów w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Firmy wpisane na oficjalne listy nie mogą być traktowane lepiej (preferencyjnie), niż firmy nie posiadające odpowiedniego certyfikatu, na przykład przez zwolnienie tylko firm certyfikowanych od obowiązku wniesienia wadium. Tym bardziej nie można ograniczyć udziału w postępowaniu tylko do firm z list urzędowych. Posiadanie wpisu na oficjalną (urzędową) listę uznanych wykonawców zamówień publicznych może być ułatwieniem dla oferenta (zamiast wielu dokumentów szczegółowych składa tylko jeden ogólny dokument, potwierdzający jego kwalifikacje do wykonania zamówienia), nie może być natomiast samoistnym (dodatkowym) warunkiem dopuszczenia do postępowania; oferent dysponuje swobodą wyboru, czy udowodni spełnianie warunków podmiotowych przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego wpis na listę (certyfikat), czy też przekładając inne dokumenty wskazane w art. 24 - 27, a zamawiający zobowiązany jest dopuścić do postępowania również wykonawcę nie wpisanego na oficjalną listę, jeżeli udowodni on swoją zdolność do wykonania zamówienia za pomocą innych dokumentów.

10. Kryteria wyboru ofert
Zgodnie z art. 30 dyrektywy 93/37, art. 36 dyrektywy 92/50 i art. 26 dyrektywy 93/36 zamawiający wybiera ofertę:
- albo wyłącznie na podstawie najniższej ceny (lowest price only, niedrigster Preis, le prix le plus bas),
- albo ofertę uznaną za najkorzystniejszą ekonomicznie (most economically advantageous, wirtschaftlich gnstigstes Angebot, l'offre conomiquement la plus avantageuse).
Pierwszy przypadek nie nastręcza żadnych trudności interpretacyjnych – wyboru dokonuje się w oparciu o tylko jeden element – cenę oferty; spośród złożonych ofert wybiera się po prostu najtańszą. Kryterium wyboru jest jednoznaczne, czysto arytmetyczne, nie pozostawia zamawiającemu pola dla swobody, dowolności czy uznaniowości. Zaletami tego sposobu oceny ofert są: szybkość i prostota postępowania, przejrzystość decyzji. Wadą jest to, że abstrahuje się od pozostałych elementów ofert, takich jak jakość czy termin wykonania, preferując w ten sposób oferty tańsze lecz być może gorsze. Nie zawsze też kryterium wyłącznie najniższej ceny jest adekwatne do bardziej skomplikowanych zamówień.
W drugim przypadku, wybierając ofertę uznaną za najbardziej korzystną ekonomicznie (niekoniecznie najtańszą), zamawiający ocenia oferty według kombinacji różnych kryteriów, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Dyrektywy przykładowo wymieniają, jakie to mogą być kryteria:
- cena,
- termin wykonania,
- jakość techniczna,
- koszty bieżące,
- użyteczność (funkcjonalność),
- jakość i zalety estetyczne,
- wsparcie techniczne (serwis).


11. Podmioty uprawnione do wszczęcia postępowania odwoławczego i organy rozstrzygające spory
Do odwołania legitymowany jest tylko ten ubiegający się o zamówienie wykonawca, który uprzednio protestował

Odwołanie rozpatruje trzech arbitrów wskazanych przez prezesa UZP z listy o której mowa a art.,172 ust 1 p.z.p Prezes wyznacza arbitrów w drodze jawnego losowania komputerowego, w tym że przewodniczący zespołu arbitrów losowany jest z pośród osób mających wykształcenie prawnicze
12. Kategoria środków ochronnych

Podobne prace

Do góry