Ocena brak

Zamarzanie i wrzenie

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

Zamarzanie jest procesem przechodzenia substancji ze stanu ciekłego w stan stały. Wrzenie to zamiana cieczy w gaz łub parę. Obydwa te terminy odnoszą się do wszystkich substancji, nie tylko do wody.
Ciekłe żelazo krzepnie (zestala się) w tem­peraturze ok. 1535°C, dlatego można po­wiedzieć, że w temperaturze tej metal ten „zamarza". Jednak w tym przypadku „zamarznię­ty" niekoniecznie oznacza to samo co „zimny".
Temperatura zamarzania i wrzenia substancji zależy od ciśnienia. Dlatego, nawet w przypadku wody, pojęcia „zamarzania" i „wrzenia" nie mu­szą odnosić się do potocznie przypisywanych im znaczeń. Woda, na przykład, może wrzeć w tem­peraturze pokojowej, jeżeli ciśnienie środowiska w jakim się znajduje zostanie znacznie zmniej­szone, a więc „wrzący" nie oznacza w tym przy­padku to samo co „gorący".
Nawet przy zwykłym ciśnieniu wiele substan­cji wrze w bardzo niskiej temperaturze. Należą do nich substancje, o których zwykle myślimy jako o gazach. Tlen i azot, na przykład, stanowią pod­stawowe składniki powietrza. Przyczyną, dla któ­rej zwykle występują w formie gazu jest to, że temperatura ich wrzenia jest dużo niższa od zera -około -196°C w przypadku azotu i -183°C w przypadku tlenu. Nawet w najzimniejszych rejonach na Ziemi temperatura jest wyższa od temperatury ich wrzenia i dlatego powszechnie występują one w formie gazów.

Podobne prace

Do góry