Ocena brak

ZAKRES PODMIOTOWY ZEZWOLENIA DEWIZOWEGO

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

Obowiązuje tu tzw. reguła jednokrotnego zezwolenia. Oznacza to, że jeśli dane zezwolenie ma moc prawną, to ta moc prawna zezwolenia zarówno ogólnego jak i indywidualnego rozciąga się na wszystkich uczestników w danych czynnościach obrotu dewizowego, na które zostały udzielone!!Jeżeli jeden podmiot posiada takie zezwolenie dewizowe, to drugi podmiot uczesticzący z nim w obrocie eewizowym już takiego zezwolenia mieć nie musi!!

Kolejną zasadą dotyczącą zezwoleń jest zasada nieprzechodzenia zezwoleń dewizowych!!!(art. 6 ust.4)

Jeżeli jakaś spółka jest tworzona na gruncie starej spółki, to ona będzie musiała starać się o przyznanie jej zezwolenia dewizowego, bo ono nie przejdzie na nią z tej starej spółki!

1. Zezwolenie na prowadzenie działalności kantorowej może być udzielone  osobie fizycznej, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo  skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowej lub osobistej, a także osobie prawnej oraz spółce niemającej  osobowości prawnej, której żaden odpowiednio członek władz lub wspólnik  nie został skazany za takie przestępstwo.

2. Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej następuje  na wniosek złożony wraz z:

   1) zaświadczeniem o niekaralności za przestępstwa,

   2) świadectwem ukończenia kursu albo świadectwem pracy i oświadczeniem, o których mowa w art. 13 ust. 2, jeżeli czynności określone w zezwoleniu mają być wykonywane bezpośrednio przez wnioskodawcę.                                   

                                Art. 13.

1. Czynności określone w zezwoleniu mogą być wykonywane tylko przez  osoby, które nie zostały skazane prawomocnie za przestępstwa  skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowej lub osobistej i które posiadają fachowe przygotowanie do  wykonywania tych czynności.

2. Za fachowe przygotowanie uznaje się:

   1) ukończenie kursu obejmującego prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej, udokumentowane świadectwem, lub

   2) pracę w banku, w okresie co najmniej rocznym, na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą transakcji walutowych, udokumentowaną świadectwem pracy oraz znajomość przepisów ustawy regulujących działalność kantorową, potwierdzoną złożonym oświadczeniem.

Podobne prace

Do góry