Ocena brak

Zakres czasowy obowiązywania umowy międzynarodowej

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

Obowiązuje zasada, że prawo nie działa wstecz. Wyrażona została w art.28 konwencji wiedeńskiej. umowa zawarta później uchyla moc obowiązującą umowy zawartej wcześniej, dot. tego samego przedmiotu, lecz jest to jedynie domniemanie, nie trzeba się do niej bezwzględnie stosować. obowiązywanie Umowy M.- od momentu jej uprawomocnienia się, tzn. od czasu kiedy strony w sposób definitywny wyraziły zgodę na związanie się umową i kiedy dokonano wszelkich czynności niezbędnych (np. zgoda przez ratyfikację a dla uprawomocnienia konieczna jeszcze wymiana dokumentów ratyfikacyjnych.) , staje się prawem wiążącym dla stron.

Wejście w życie -czasem później niż moment uprawomocnienia się. stosowanie umowy międzynarodowej. - czas od momentu uprawomocnienia się umowy do momentu jej wygaśnięcia (możliwe zawieszenie stosowania mimo, że nie wygasła). art. 70 KW – stanowi, że umowa która wygasa nie wiąże już stron , jednak jest jeden wyjątek – stwierdzenie nieważności z istniejącą ius cogens (art. 53 w zw. z art. 71 ust. 1).

Podobne prace

Do góry