Ocena brak

Zakończenie postępowania administracyjnego - Decyzja

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

Decyzja jest podstawową formą załatwiania spraw administracyjnych . Sprawa wszczęta zostaje załatwiona , tj. zakończona przez wydanie decyzji , co oznacza , iż tylko w razie wydania decyzji (zatwierdzenia ugody ) sprawa może być uważana za załatwioną . Decyzja rozstrzyga sprawą administracyjną co do jej istoty w całości lub w części (art. 104 $ 2) . decyzja ustala zatem konsekwencje prawa materialnego w stosunku do strony postępowania (decyzja merytoryczna).Decyzje mogą nie rozstrzygać sprawy co do istoty , lecz w inny sposób kończyć postępowanie w danej instancji (decyzje niemerytoryczne) ,np. -decyzja o umorzeniu postępowania .

Decyzja powinna zawierać :

 1. oznaczenie organu administracji państwowej ,

 2. datę wydania ,

 3. oznaczenie strony lub stron ,

 4. powołanie podstawy prawnej ,

 5. rozstrzygnięcie ,

 6. uzasadnienie faktyczne i prawne ,

 7. pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie , a także powództwo do sądu lub skarga do NSA ,

 8. podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do wydania decyzji (art. 97 $ 2).

Uzasadnienie decyzji jest tym elementem decyzji , który spełnia szereg istotnych funkcji :

 1. wykonanie prawnego obowiązku wykazania , na jakiej podstawie decyzja została podjęta ,

 2. daje podstawę do kontroli trafności decyzji ,

 3. odgrywa rolę perswazyjną w stosunku do adresata decyzji oraz innych podmiotów albo wobec organów wyższej instancji , przed którymi może znaleźć się sprawa w trybie odwoławczym itd.

Kodeks wyróżnia uzasadnienie faktyczne i uzasadnienie prawne .

Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów , które organ uznał za udowodnione , dowodów , na których się oparł , oraz przyczyny na podstawie których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej ;natomiast uzasadnienie prawne powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa (art. 107 $ 3). Uzasadnienie prawne decyzji nie może być utożsamiane z powołaniem podstawy prawnej . Są to dwa różne elementy decyzji . W podstawie prawnej chodzi o wskazanie przepisu prawa , na mocy którego wydano decyzję a więc przepisu upoważniającego organ do działania w tym zakresie. Uzasadnienie prawne natomiast polega na wyjaśnieniu podstawy prawnej z przytoczeniem przepisów prawa .

Podobne prace

Do góry